10-Okul Geliştirme ve LiderlikMESLEKİ GELİŞİM

10.5. Okul Geliştirme Modelleri – II

Okul Geliştirme Modelleri II

Dr. Öğr. Üyesi Hatice TURAN

Millî Eğitim Bakanlığı 1997 yılı okul geliştirme modeli

Türkiye’de 1997 yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan “Okul Gelişim Modeli” adı verilen okul geliştirme yaklaşımında okul gelişim süreç basamakları şöyledir (MEB, 2007, s.12):

  1. Okul gelişimi yönetim ekibinin kurulması
  2. Okul gelişimi hedefleri ve stratejik planlama
  3. İhtiyaç analizi
  4. Öncelikleri belirleme ve çalışma gruplarının kurulması
  5. Çalışma planlarının hazırlanması
  6. Yıllık okul gelişim planlarının hazırlanması
  7. Yıllık okul gelişim planlarının uygulanması
  8. Değerlendirme ve düzeltmelerin yapılması
  9. Düzeltilmiş okul gelişim planının uygulanması
  10. Son değerlendirme ve rapor yazılması

Okul gelişim modelindeki her bir basamak bir sonraki basamağı hazırlamaktadır. Bu on basamak tamamlandığında yeniden başa dönüp ilk basamaktan süreç yeniden başlamaktadır. Bu sayede sürekli gelişim amaçlanmaktadır. Okul gelişim modeli, paylaşımcı bir yönetim anlayışını ve iş birliğine dayalı bir çalışma sistemini esas almaktadır. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE), okul toplumunu oluşturan bütün birimlerden temsilcilerin katılımı ile kurulacak olan gelişim sürecinin yürütülmesinde rol alır (MEB, 2007).

Balcı’nın kurumsallaşmayı esas alan geliştirme modeli

Diğer okul gelişim modeli Balcı (2002) tarafından geliştirilen “Kurumsallaşmayı Esas Alan Geliştirme Modeli”dir. Kurumsal paradigma, gelişme ile ilgilidir. Paylaşılmış amaçlar, iş birliği içinde çalışma ve öğrenme imkânları hem birbirlerini hem de ana ve gelecekteki ürünleri şekillendirmek üzere etkileşirler. Kurumsal paradigmayı oluşturan bu faktörler, kurumsal paradigma geliştirmede çok önemlidir. Balcı’nın ortaya koyduğu modele göre okul, değişimin merkezinde kalır. Değişme olarak okul geliştirme, içerden değişmeyi öngörür, içsel dinamikler daha etkilidir. Ancak okul geliştirmenin dış çevre bağlamı içinde gerçekleştiği unutulmamalıdır. Bu demektir ki okul geliştirmede içsel örgütsel boyutlar ve öğretmen yorumu çok önemlidir (Parlar, 2012).

Şekil 4. Kurumsallaşma faktörleri, Kaynak: Balcı, 2002.

Selçuk’un 21. yüzyıl esnek okul modeli

21. yy. Esnek Okul Modelinde 5 ana boyut, 12 alt boyut vardır. Okul geliştirme bu boyutların bütüncül olarak incelenmesi ile başlar. Beş ana boyut şöyledir (Selçuk, 2008):

• Öğrenme ve öğretme
• Liderlik
• İnsan kaynakları ve mesleki öğrenme
• Okul ve toplum ilişkileri
• Veri enformasyon yönetimi

Şekil 5. Okul gelişim boyutları ve alt boyutları, Kaynak: Selçuk, 2008.

Pedagojik okul geliştirme

Bu yaklaşıma göre okulun tüm çalışanları okulun pedagojik amaçlarının farkındadır ve tüm eğitim süreçlerine bunu hâkim kılarlar.

Turan’a (2008) göre okulun pedagojik amaçları şunlardır:

• Öğrencilerin çok yönlü akademik başarısını gerçekleştirmeli,
• İş birliğine dayalı çalışma alışkanlıkları kazandırmalı,
• Toplumun sahip olduğu insani değerleri kazandırmalı,
• Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamalı,
• Öğrencilerin kendilerine güvenlerini güçlendirmeli,
• Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamalı,
• Öğrencilerde merak ve heyecan uyandırmalı,
• Dayanışma ve yardımlaşma değerlerini kazandırmalı,
• Farklılıklar içinde birlikte yaşamayı öğretmelidir (Akt, Parlar, 2012).

Pedagojik okul geliştirme çalışması Klippert tarafından geliştirilmiştir. Klippert (1999) PISA sınav sonuçlarının Almanya’nın eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerekliliği doğurduğunu düşünerek yeni bir öğrenme kültürüne ve modeline ihtiyaç duyulduğunu belirterek pedagojik okul gelişimi çalışması başlatmıştır.

Klippert’e göre pedagojik okul geliştirmenin ana hedefleri şöyledir (Akt, Parlar, 2012):

1- Profesyonel öğrenmenin geliştirilmesi
• Bağımsızlığı artırma
• Temel iş tekniklerini belirleme
• İletişim becerilerini iyileştirme
• Sınıf içi grup çalışmalarını teşvik etme

2- Öğretmenlerin öğretme yükümlülüğünün hafifletilmesi
• Öğrencileri bağımsız çalışmaya yönlendirme
• Öğrencilere yardımcı öğretmen rolü kurma

• Öğretmen takım çalışmasını destekleme
• Okul yönetiminin tedbirler almasını destekleme

3- Öğretim reformunun bütün okula etkisi

• Ders içerikleri ve öğretmen istihdamı değişimi
• Okul ve sınıf tasarımlarının değişimi
• Performans ölçüm ve değerlendirilmesinin değişimi
• Toplantı planlamalarının değişimi
• İşgücü plan değişimi
• Okul iklimi değişimi
• Kaynakların yönetiminin değişimi
• Okul program ve profili değişimi

4- Yerel yönetimlerin finansal yükünü hafifletme

• Şiddet ve bağımlılığın önlenmesi
• Hoşgörü ve dayanışmanın desteklenmesi
• Anahtar yeterlik ile çevre güvenliği

Padlet ile yapıldı

10. OKUL GELİŞTİRME ve LİDERLİK

10.1. Okul Geliştirmede Temel Kavramlar

10.2. Okul Geliştirme Teorileri

10.3. Okul Geliştirme Yöntemleri

10.4. Okul Geliştirme Modelleri – I

10.5. Okul Geliştirme Modelleri – II

10.6 .Okul Gelişim Süreci ve Okul Gelişim Planı

10.7. Okula Dayalı Yönetim

10.8. Öğrenen Okul

10.9. Örgütsel Değişme ve Yenileşme

10.10. Örgütsel Değişme ve Yenileşme

10.11. Etkili Okul Oluşturma

10.12. Okul Temelli Mesleki Gelişim

10.13. Mesleki Öğrenme Toplumu

10.14. Okul gelişiminde Okul Yönetiminin (Liderin) ve Çalışanların Rolü

10.15. Okul Geliştirmede Okul Kültürü ve İklimi

10.16. Liderlik Tanımı ve Kapsamı

10.17. Özellikler Yaklaşımı

10.18. Davranış Yaklaşımı

10.19. Durumsallık Yaklaşımı

10.20 .Öğretimsel Liderlik

10.21. Kültürel Liderlik

10.22. Moral (Etik) Liderlik

10.23. Teknolojik Liderlik

10.24. Dağıtımcı Liderlik

10.25. Vizyoner Liderlik

10.26. Dönüşümcü Liderlik

10.27. Uyum Sağlayıcı Liderlik

10.28. 21. Yüzyıl Liderlik Rolleri

10.29. Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri

10.30. Öğretmenlerin Liderlik Rolleri

Mehmet Köşk

Fırsatlar ancak gelirken ve önü kesilerek yakalanır, ardından koşularak değil... Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Daha fazla değil, daha sistemli ve birlikte çalışmalıyız.

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu