Monthly Archives: Şubat 2021

12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

12.4.3. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
a) Birinci Dünya Savaşı sonrası kalıcı barışı sağlama çabalarına (Milletler Cemiyeti, Locarno Antlaşması ve Briand-Kellogg Paktı) değinilir.
b) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe) ve etkileri üzerinde durulur.
c) İki savaş arasındaki dönemde etkilerini artıran faşizm, nazizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm ve kapitalizmin genel özelliklerine ve siyasi etkilerine değinilir.

Devamını oku

10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında ele alınır.
c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.
ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.

Devamını oku

10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
Başlıca siyasi gelişmeler olarak Belgrad’ın Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1522), Mohaç Muharebesi (1526), Babür İmparatorluğu’nun kurulması (1526), Barbaros Hayrettin’in Cezayir’e hâkim olması (1529), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533), Cezayir’in alınması (1533), Irakeyn Muharebesi (1534), Fransa’ya kapitülasyon verilmesi (1535), Preveze Deniz Savaşı (1538), Hint Deniz Seferleri (1538-1553), Trablusgarp’ın Fethi (1551), Tebriz’in alınması (1548), Nahçıvan’ın alınması (1553), Amasya Antlaşması (1555), Sudan’ın Kızıldeniz sahilinde Sevâkin Adası merkezli Habeş Eyaleti’nin kurulması (1555), Augsburg Barışı (1555), Cerbe Deniz Savaşı (1560), Zigetvar Seferi (1566), Sakız Adası’nın alınması (1566), Yemen’in alınması (1568), Kıbrıs’ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı (1571), Tunus’un Fethi (1574), Fas’ta Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1578) ve Ferhat Paşa Antlaşması (1590) verilir.

Devamını oku

9.4.4. Kavimler Göçü

9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
a) Kavimler Göçü ile Asya ve Avrupa’daki siyasi yapılarda meydana gelen değişim harita üzerinde gösterilir.
b) Avrupa Hun Devleti’nin kuruluşuna ve bu devletin Avrupa’ya etkilerine değinilir.
c) Türk topluluklarına kısaca değinilir.

Devamını oku

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
a) Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da uygulanmaya başlanan zorunlu askerlik sistemi ile bu sistemin ulus devletlerin kurulması ve cumhuriyet rejimlerinin ortaya çıkması üzerindeki etkilerine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra merkezî idarenin otoritesini arttırma amaçlı çabalar olduğu vurgulanır.
c) Düzenli bir ordu kurmanın önündeki siyasi, ekonomik, coğrafi ve teknolojik engeller üzerinde durulur. Muafiyetlere ve “bedel-i askerî” uygulamasına değinilir.

Devamını oku

10.5.3. İslam Dünyası Liderliği

10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.
a) Anadolu ve İran coğrafyasında hâkimiyet kurma çabalarının siyasi ve sosyal etkileri üzerinde durulur.
b) I. Selim Dönemi’nde Osmanlı – Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi bağlamında ele alınır.

Devamını oku

9.4.3. Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı

9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.
a) Tarıma uygun olmayan bozkır coğrafyasının Türk topluluklarını konar-göçer hayat tarzına yönelttiği vurgulanır.
b) Türk topluluklarının çeşitli dönemlerde Asya içlerine ve Asya dışına yaptıkları kitlesel göçlerin onların hayat tarzlarına etkisi açıklanır.
c) Askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yeri ve öneminden hareketle Türk topluluklarının geliştirdiği ve dünya askerî tarihine mal olmuş teşkilat, teçhizat ve taktikler (süvarilik, onlu teşkilat, ok ve yay, üzengi, Turan taktiği) vurgulanır.

Devamını oku

12.4.2. Atatürk Dönemi Dış Politika (1923-1938)

12.4.2. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar.
a) Türkiye’nin Yunanistan, İngiltere, Fransa ve SSCB ile ilişkilerine değinilir.
b) Musul Sorunu ve bu soruna ilişkin Türk ve İngiliz tezleri üzerinde durulur.
c) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliği, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay’ın ana vatana katılması üzerinde durulur.
ç) Atatürk’ün ölümüne ve İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesine değinilir.

Devamını oku

Tarih Zümresi Haftalık Bülten

20. Haftada Tarih Zümresi (17-23 Mayıs 2021)
Değerli Arkadaşlar, “Öğretmen İmecesi Tarih Zümresi” olarak çalışmalarımıza yıllık olanımıza bağlı olarak devam ediyoruz. Yılın 20. haftası (17-23 Mayıs 2021) takvime uyarak göreceğimiz dersleri hazırladık ve değerli zümremizin kullanımına açtık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sağlıcakla kalın.
Mehmet Köşk Proje Koordinatörü

Devamını oku

Tarih Kültür Medeniyet Kulübü

Okullarda tarih alanında sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında tarih kulüplerinin kurulması, sosyal etkinliklerin bu kulüpler aracılığıyla yürütülmesi, etkinlik temelli, öğrenci merkezli bir eğitim verilmesi ve tarihin okullarımızda sevdirilmesi için anlamlı bulunmuştur. Okullarımızda bu amaçla tarih öğretmenlerimizin rehberliğinde “Tarih, Kültür ve Medeniyet Kulübü” kurulması öngörülmüştür. Tarih, Kültür ve Medeniyet Kulübünün çalışma alanları ve amaçları şunlar olabilir. Özelde kendi okulumuzda ve yerelimizde, genelde

Devamını oku
« Önceki Yazılar