Tarih Dersleri Proje Ödevleri

MEVZUAT (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2020 Eylül)

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar 

MADDE 50

(1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine  göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine  yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm  derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama  görevini yerine getirirler. (Ek cümle:RG-1/9/2018-30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri,  öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate  alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri  başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. 

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber  öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. 

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde  yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun  amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.  

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere  katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve  diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı  verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri  zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans  çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına  göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha  verilebilir ve öğrencilere duyurulur. 

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse  hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

(10) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına  dair bilgilere e-Portfolyoda yer verilir.

PROJE ÖDEVİ

Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da aynı derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

Öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Aynı dersten birden fazla proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim ettikleri yarıyıl notuna dahil edilir.

Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin, 6-8. sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir. Projeler ilgili branş ya da sınıf öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.

Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından düzgün dağılmış olması istenir.

Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.

Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.

Projeler ödevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler.

Projeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre Oluşturulur

1- Konunun seçilmesi
2- Amacın belirlenmesi
3- Bilgi toplama
4- Deney yapma
5- Bulgular ve tartışma
6- Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir
a) Proje ile ilgili bir özet (en üstte öğrenci ile ilgili bilgiler (isim, adres vb) hemen altında amaç, metot, ve sonuç),
b) Proje başlığı,
c) Projenin içindekiler,
d) Projenin amacı,
e) Bilgi toplama aşamasında elde edilen veriler,
f) Materyal ve metot,
g) Bulgular ve tartışma,
h) Sonuç ve öneriler,
i) Kaynakça

Proje Ödevi Örnekleri

  • Yaşadığımız yöreye ait mani ve ninnilerin araştırılıp derlenmesi.
  • İç Anadolu bölgesinde çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama.
  • Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği sorunlarının araştırılması ve çözümlerine yönelik önerilerin geliştirilmesi.

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
 Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu