Tarih Dersleri Yazılı Yoklama ve Sınavlar

MEVZUAT (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2020 Eylül)

Yazılı ve uygulamalı sınavlar  

MADDE 45

(1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı  sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. 

a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten  en az iki sınav yapılması esastır. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleri ise zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün  onayından sonra e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinden ilan  edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. 

b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel  sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı  sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre  öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar  bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları,  ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir.  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan  alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim  merkezlerinde ortak sınav yapılmaz. 

c) Yazılı sınavlar; gerektiğinde okul, eğitim bölgesi,  ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına  ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. 

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle  geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.  

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı  olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya  verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. 

f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim  dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve  uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir.  Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav  yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak  uygulanır. 

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi  geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla  eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş  Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. 

h) Yabancı dil derslerinin  her bir sınavı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve  uygulamalı olarak yapılır. 

(2) Sınavlar her  alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır.  Ancak her dönemde her dersin yazılı sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli  veya çoktan seçmeli maddelerin bulunduğu ölçme araçları ile de yapılabilir. 

Bilgi Sarmalı Yazılı Yoklama ve Sınav arşivi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI  YÖNETMELİĞİ

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
 Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu