EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Eğitimde Dijital Dönüşüm Yürütme Kurulu

Proje djital ortamlar üzerine yapılandırılmış olup, bu yapıyı planlamak ve yürütmek üzere “Eğitimde Dijital Dönüşüm  Yürütme Kurulu” oluşturulur. Kurul;

Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenleri ve Eğitim teknolojileri konusunda yeterlik sahibi yeteri kadar uzman öğretmenlerden oluşur,  İhtiyaca göre grafik tasarım alanında uzmanlar da kurulda yer alabilir.  Sistem çıktılarının, dijital içeriklerin, öğretim materyallerinin tasarlanması, görünürlüğünün sağlanması, modüllerin oluşturulması, e-öğrenme sistemlerinin araştırılması, oluşturulması, geliştirilmesi, sitem güvenliğinin sağlanması, Eğitim, Bilişim Ağı (EBA) ile entegrasyonunun sağlanması için çalışmalar yapar. Sistemin görsel tasarımı ve kalitesinde  sorumluluk alır.

Kurul ile ilgili normlar ve İş akışları yalın yönetim felsefesi ile oluşturulur, standart hale getirilir. Görev ve sorumluluklar belirlenir, Roller ve beklentiler ortaya konur.

Eğitim 4.0 için dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında proje içerisinde yer alan uygulamalardan bir kısmı: 

EĞİTİM 4.0 İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Bulut Teknolojileri: 

İnternet üzerinde barındırdığımız tüm uygulama, program ve verilerimizin  bulutta depolanması ile birlikte internete bağlı olunan her cihaz ile her yerden bu bilgilere, uygulamalara, programlara ve verilere kolaylıkla ulaşılması ve işlenmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması sağlanır. Proje içinde oluşturulan bütün içerik bu anlamda bulut sistemleri içerisinde yer almaktadır. 

Sosyal Medya Uygulamaları: 

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin herkes için ulaşılabilir olması nedeniyle internet teknolojik bir demokrasi sunmaktadır. Sosyal medya geleneksel medyanın aksine sıfır maliyetle kullanılır, erişim imkânları daha kolaydır, kullanım bakımından basitlik arz eder ve üzerinde değişimi kolay olduğunda sabitlik söz konusu değildir. Sosyal medyanın hızlı geri bildirimi kullanıcı açısından önemlidir. Bu yüzden sosyal medya araçları, proje amaçlarına ulaşmak, oluşan içeriği ve mesajları topluma yaymak için sosyal medya araçları yoğun ve etkili bir şekilde kullanılır.

Dijital içerik geliştirme: 

Dijital materyaller ve içeriklerle öğrenme-öğretme süreçleri çok daha zevkli, çekici hale gelir. Çünkü sınıf içinde ders anlatırken kendi performanslarıyla üretemeyecekleri birçok, müzik, drama, animasyon, dokuman, renk, grafik, harita, belge vb. unsurdan bu teknoloji ile kolayca yararlanılabilir. Öğretmenlerimiz görsel- işitsel dijital araçlar geliştirerek veya geliştirilen araçları kullanarak ders sunma, ödev, alıştırma, sınav yapma ve sınav değerlendirme gibi işlevler bakımından zaman ve mekan sınırlarını aşan bir sistemi öğrenmek ve kullanmak bilgi ve becerisine sahip olur. Dersler, pratik, hızlı ve kolay bir şekilde e-ders şekline dönüştürebilir. 

Böylece sınıfta o an yararlanmaları mümkün olmayan ses, renk, hareket, grafik, dokuman, drama, video gibi tüm ögeleri, konu bilgisi ile harmanlayarak derslerini dijital ortamda, özenle hazırlayabilir. Her yıl, aynı şeye yeniden başlamak yerine, o gayretlerini zaten dijital ortamda var olan derslerini geliştirmek ve mükemmele yaklaştırmak için kullanabilir. Hazırladıkları ve geliştirdikleri dersi, dilerlerse Türkiye’nin (hatta Dünya’nın) herhangi bir yerinde, herhangi bir öğrenciye, hatta sınıfa sunabilir. Ayrıca, hazırladıkları dersi dilerlerse sınıf ortamında da kullanabilirler. Böylece dersi anlatmak için sarf edecekleri emeği, dersin anlaşılmasını sağlamak, yani özümsetmek için sarf eder, ve tabii ki pedagojik açıdan çok daha üstün sonuç alırlar.

Sanal Sınıf Uygulamaları:

Projenin önemli unsurlarından biri olan dijital eğitim sanal sınıf uygulaması ile gerçekleştirilir. Google ClassRoom uygulaması ile hem projeye katılan öğretmenler kendi aralarında, hem de öğretmenler derslerini öğrencilerle etkileşimli bir şekilde işleyebilmek için kullanılır. Öğrenmenin okulla, sınıfla sınırlı kalmaması ve kalıcı olması için sanal sınıf uygulamaları ile ilgili programlar ve uygulamalar takip edilir, imkanlar içerisinde derlerde uygulamaya çalışılır.  Sanal sınıf uygulamaları ile öğrenciler, okul dışında da internet olan her yerde öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirme imkanı elde ederler

Ders modülleri sanal sınıf uygulamaları ile geliştirilir, yüzyüze eğitimlerde sanal sınıf uygulamalarından faydalanılır. Google Clasroom üzerinden açılan sanal sınıflar atölye görevi görür.

E- Ders Modülleri:

Zümreler ve mesleki gelişim (hizmetiçi) eğitimi kapsamına alınan her ders için bir e-ders modülü oluşturulur. Oluşturulan bu e-ders modülleri üretilen içerikleri ve materyalleri düzenlemek, işlemek, geliştirmek, paylaşmak için bulut üzerinde barındırılır ve geliştirilir, E-ders modülleri bir web sitesi olarak paylaşıma açılır ve yayınlanır. E-ders modülü sürekli olarak güncellenir

E-Öğrenme Sistemleri: 

Bireysel öğrenme için üretilen bütün içerikler, materyaller, öğretme-öğrenme süreçleri e  -öğrenme sistemine aktarılır. Açık kaynak kodlu, bulut üzerinden çalışan bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS-ÖYS) kullanılır

E-Öğrenme; Internet/Intranet (yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eşzamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma imkanı sağlayan bir öğrenmedir.

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve çoğu üniversitenin de hızla alt yapı hazırlıklarını tamamladığı e-öğrenmenin birçok olumlu yönü vardır. Bunlardan bazıları; Öğrenci merkezlidir. Öğrenci konuyu öğrenene kadar, konu üzerinde çalışabilir. Zaman sınırsızdır. Herkes kendi hızında öğrenebilir. Öğrenci, konuyu anlamadığı zaman, iletişim araçları ile öğretmen ve diğer öğrenciler ile bağlantı kurabilir. Dünyanın diğer ucundaki bir kişinin tecrübelerinden faydalanır. Bağlantılar aracılığıyla, doğru ve istenilen kaynağa kısa sürede erişilir. Eğitim maliyetlerini dikkate değer anlamda düşürmektedir. Zaman ve mekandan bağımsızdır. Kişi kendini en rahat hissettiği zaman ve mekanda konuyu öğrenebilir. Öğrenim faaliyeti daha zevkli olabilir. Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede güncellenebilir. Kişisel testler ile öğrenci kendi kendini sınayabilir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair geribildirimin hızlı bir şekilde yapılması motivasyonu arttırır. Kişinin tüm öğrenim faaliyetleri raporlanabilir.

Dünyada MOOCs (Massive Open Online Courses – Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler), çevrimiçi, yerden zamandan bağımsız, evrensel, aynı zamanda ücretsiz dersler yaygınlaşmaktadır. Proje ile elde edilen bütün sistemler, ders içerikleri ve materyalleri, oluşturulan etkinlikler, ölçme değerlendirme süreçleri Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS-LMS) üzerinden e-öğrenme ortamına dönüştürülecektir.

Böylece ilerleyen süreçlerde dersi e-öğrenme sistemleri üzerinden en az bilgi ve kavrama düzeyinde öğrenmesi beklenen öğrenciler, ders/sınıf/okul ortamlarında önceden öğrendikleri bilgileri uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde işleme imkanına kavuşacaktır

Eğitimde Dijital Dönüşüm Merkezi
(ETAGUM -Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi)

Kuruluş Gerekçesi: Eğitim sistemlerinde hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla eğitim kurumlarımızda eğitim kalitesini arttırmak, öğretmenleri teknoloji ile bütünleştirmek, onlarla inovatif ürünler geliştirmek, dijital okuryazarlığı geliştirmek gibi konularda eğitim araştırmalarına odaklanmak zorunluluğu bulunmaktadır. Geleceğin bu tür eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim sistemlerinde de önemli değişimler yaşanacaktır. Genel hatları ile öğrenmeden daha çok inovasyon ağırlıklı bir yaklaşım öne çıkacaktır. Öğrenmenin giderek çocuklar için önemli bir aktivite olmaktan çıkarak hayat boyu öğrenmenin önemli olacağı günlere doğru süratle yol alınmaktadır.

Bunlardan hareketle; Dijital Kültürün yaygınlaştığı eğitim ortamlarına dönüşümün sağlanması, Inovasyon güdümlü eğitim programlarının yaşama alınması, değişime ayak uydurmak, sabit eğitim programlarından vazgeçmek, inovasyon döngüsüne dayanan eğitim programları, yeni eğitim teknolojileri ve yaklaşımlarının kullanılması, sanal simülasyon sistemleri (Artırılmış gerçeklik ile gerçek dünyanın entegrasyonu) ile zenginleştirilmiş eğitim programları gibi, uzaktan eğitim teknolojileri ve bilgisayar tabanlı yeni öğrenme süreçlerinin uygulanması, kişiselleştirilmiş eğitim ortamlarının devreye alınması gerekmektedir.

Toplumsal dönüşümlerin sağlıklı yürüyebilmesi sadece endüstriyel ve teknolojik dönüşümler ile mümkün değildir. Buna paralel olarak eğitim gibi toplumun temel dinamizmini yönlendirecek nitelikteki alanlarda da değişim ve dönüşümün sistematik bir şekilde yürütülmesi temel zorunluluklardandır. Bilgi, birikim, deneyim, teknolojik altyapı vb. konuların eğitim sisteminin temel taşlarını oluşturması kaçınılmazdır. Bunu gerçekleştiremeyen ülkelerin yeni bir gelecek kurmaları mümkün olmayacaktır. Toplumların kaçınılmaz dijital dönüşümü kendileri için en uygun şekilde yaşayabilecekleri bir yol haritası belirleyerek eğitim sistemlerini ona göre yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. sağlıklı bir eğitim dönüşümü gerçekleştiremeyen toplumlarda bu korkular kalıcı izler bırakacak ve telafisi de eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Kuruluşu ve İşleyişi: Dijital dönüşüm ve kurul çalışmaları bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerin görevlendirmesi ile yürütülür.

Başta proje ye katılan zümre öğretmenleri olmak üzere eğitim tasarımlarının yapılacağı, yeterli donanıma sahip “Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” (ETAGUM) adıyla, kendi iç tüzüğü olan bir tasarım merkezi oluşturulması ve öğretmenlerin rahatlıkla girip çıkabileceği güvenli bir yerde, çay, kahve vb ikramların olduğu, hızlı, kesintisiz ve güvenli internet hizmetlerinin bulunduğu, klimalı, içinde zümre çalışmalarına uygun kitaplığın yer aldığı, amacına uygun bir şekilde tefriş edilmiş bir mekân olması beklenmektedir.

Fiziki Özellikleri: Tasarım merkezinde asgari olarak bir etkinlik ve eğitim salonu, tasarım uygulama atölyesi, ders video çekimlerinin yapılabildiği profesyonel bir stüdyo, uygulama dersliği, yönetim odası, mutfak, lavabo olması düşünülmektedir. Uygulama merkezinde hızlı, kesintisiz ve güvenli wi-fi internet olmalı, en az 15 adet grafik çalışmaları yapılabilecek teknik özelliklerde  bilgisayar, bir adet renkli baskı makinesi, stüdyo çekimleri için profesyonel bir kamera, ışık ve ses düzeni vs. bulunmalıdır.

Merkezin Görevleri:

Eğitimde dijital dönüşümün sağlanacağı fiziki ve dijital bir mekan olarak Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” nin belli başlı görev başlıkları:

Araştırma Görevleri: Dünyada geliştirilmiş sistemleri, yazılımları, yöntem ve teknikleri, materyalleri araştırmak, geliştirmek

Eğitim Görevleri: Dijital dönüşümü sağlayacak ve eğitimde teknoloji kullanımı konusunda eğitim içerikleri planlamak, hazırlamak, geliştirmek  

Tasarım Görevleri: Kazanım bazlı ders planı,öğretim materyalleri, sunumları, videolar, animasyonlar tasarlamak, geliştirmek, eğitim projeleri tasarlamak, geliştirmek, örnek derslik tasarımları yapmak, geliştirmek.

Üretim Görevleri: Kazanım materyalleri, içerikleri ve etkinlikleri  materyalleri üretmek, geliştirmek, yeniden yorumlamak,

Uygulama Görevleri:  (Lesson study – Ders imecesi), örnek ders uygulamaları,  

    “Eğitim 4.0 Dijital Dönüşüm Çalışmaları Süreci

Made with Padlet
Başa dön tuşu
Skip to content