EĞİTİMDE KALİTE ve YALIN UYGULAMALAR

5.1.3. EĞİTİMDE KALİTE ve YALIN UYGULAMALAR

Kalite ve Yalın uygulamalarda temel amaç, tüm süreçleri analiz ederek, israflardan arındırmak, sürekli olarak “Nasıl daha iyi yapabiliriz” sorusunu sorarak mükemmellik yolunda değerler yaratmaktır. Kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini  eğitim ortamlarında uygulanabilir hale getirerek zaman ve emek israfına engel olmak, sürekli yenilenen ve gelişen örnek bir sistem oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılır. Yalın felsefe ve üretim araçlarının  projede rol alan bütün eğitimciler tarafından öğrenilmesi, eğitimlerinin verilmesi, yalın uygulamaların eğitime uyarlanması için 5 kişiden oluşan “Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar Yürütme Kurulu” oluşturulur. Ekibin sorumlusu aynı zamanda “Proje Yürütme Kurulu” üyesidir. Üyeler yalın konusunda uzman akademisyenler ve eğitimciler arasından seçilir. Kalite ve yalın uygulamaların eğitime uyarlanması ile ilgili  içerikler geliştirir, ders modülleri oluşturulur, içerikler e-öğrenme sistemine dönüştürülür, modüller, süreçler, standartlar, iş akışları, değerlendirme formları, İş ve görev tanımları yapılır. İçerikler Yalın Eğitim Modülünde paylaşılır, e-öğrenme sistemine dönüştürülerek proje paydaşlarının kullanımına açılır.

Eğitimde kalite ve yalın uygulamaların projeye yansıyan uygulamalarından bir kısmı:

Değere Odaklanma: Proje ile Türk Toplumunun geleceğine odaklanılmıştır. Geleceğimiz adına en önemli kaynağımız iyi yetiştirilmiş gençlerimizdir. Nasıl bir insan istiyoruz sorusunun cevabı Milli Eğitim Temel Kanunlarında, Öğretim Programlarında ve Eğitim 2023 vizyon belgesinde ifadesini bulmuştur. Projenin bütün süreçlerinde değer ifade etmeyen, yani israf olarak tanımlanan çabalardan, tekrarlardan, boşa harcanan zamanlardan kurtulmak, amaca ulaştıran değerlere odaklanmak esastır. Bütün süreçler bu açıdan ele alınmış, yorumlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. 

Süreçlerle Yönetim: Projede, İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında İnsan odaklı süreçler geliştirilmiş, yapılan her faaliyet tanımlanıp,  süreçlerle yönetilir hale getirilmiştir. Süreçler: temel unsurlarının belirlenebilmesi (Tanımlanabilir),  Sürecin performans ölçütleri ile izlenebilme (Ölçülebilir),  oluşan çıktının ihtiyaç ve beklentileri sürekli karşılayabilme (Yinelenebilir), süreç sorumlularının sürecin performansı hakkında her zaman için bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi (Kontrol edilebilir), sürecin, çıktının kalitesi üzerinde olumlu etki yaratabilme (Katma değer yaratma) özelliklerine sahip olmalıdır. 

İnsana Saygı: Amaç ve süreç doğru tanımlansa bile onu hayata geçirecek, yaşamını devam ettirecek, sürdürülebilirliğini sağlayacak ve onu geliştirecek olan unsur İnsandır. İnsan odaklı bir sistem kurulmazsa amaç ve süreçler harika olsa da sistemin sağlıklı çalışması mümkün değildir.

Çalışma Ortamlarının Uygunluğu: Kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak oldukça önemlidir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyi halde tutma amacı güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar. Her şey tanımlanır, tanımlanan her şey için bir yer tayin edilir ve her şey tanımlanan yerde hizme hazır halde, kullanıma açık tutulur. (5S Uygulaması)

Standartlaştırma: Kalite ve yalın yönetim felsefesinde iş ve yönetim aşamalarının her anında önce işleri standartlaştırmak, sonra standarda uygun olarak işi yapmak, daha sonra da kaizen (sürekli gelişim) yapmak gerekiyor. Bu sayede; Yapılan işin doğruluğunu, işi yapanın doğru yaptığını, süreçlerin yeterliliğini görebilmek ve problemler oluşmadan veya oluşumun başlangıcında fark etmek ve hepsinden önemlisi önlem alıp, sürekli geliştirmek mümkün olacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme: Standartlaşma İle birlikte ölçme-değerlendirmede, sistemin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen, veli ve eğitimde karar vericilere  geri bildirim sağlayarak projenin düzenli olarak değerlendirilmesi, sürekli bir iyileşmeye de katkıda bulunur. Sistem veri odaklı çalışır, Sürecin ürettiği verilerden yararlanarak neyin yanlış gittiğini bulmak ve süreci geliştirmek, süreci iyileştirme çabalarının temel amacıdır. 

Sürekli İyileştirme (PUKO Döngüsü ve KAİZEN): Yalın yönetimin vazgeçilmez bir unsuru da PUKÖ döngüsüdür. Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al süreci karar alma ve uygulama aşamasında da kullanılarak etkin ve verimli kararlar alınabilmekte ve hızlıca uygulamaya sokulup sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Sürekli iyileştirme değişime açık, kendisini sürekli yenileyen çalışanlara ve yöneticilere ihtiyaç duyan dinamik bir süreçtir. Bu amaçla mükemmelliği aramak, sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını sorgulamak gerekmektedir. Kaizen “sürekli gelişmeye gayret göstermek” demektir. Hiç bir sürecin kusursuz olduğu iddia edilemeyeceği için, her zaman gelişmeye yer vardır.

Modüler Yapı

Modüler öğretimi, herhangi bir öğrenme-öğretme sürecinde, içeriğin belirli analizlere dayanılarak kendi içinde küçük bütünler olarak düzenlendiği, bireysel öğrenmeye ve yeterlik geliştirmeye dayalı bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlayan öğretim yaklaşımı olarak tanımlamak mümkündür. Modüler yapı projeye etkinlik, erişim kolaylığı, esneklik, yönetilebilirlik ve süreklilik kazandıran bir sistem olarak ele alınmıştır. Bu yapı sayesinde yönetim ve denetim kolaylığı sağlanmakta, hızlı tepki veren hantallıktan uzak, çevik sistemler oluşturulmakta, sorunlara pratik çözümler üretilmekte, aksaklıklar en aza indirilmekte, kolaylıkla yenilenebilen, geliştirilebilen ve sürdürülebilen, verimli bir sistem oluşturulmaktadır. 

Modüler yapı, bütün aşamaları ile her yerden, herkesin ulaşabileceği, geliştirebileceği, paylaşabileceği dijital ortamlarda şekillendirilmiştir. 

Proje modül haritası aşağıdadır.

5.3.1. Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar Merkezi

Eğitimde kalitenin artırılması ve yalın üretim tekniklerinin eğitim sistemimize uyarlanması amacıyla imkanlar ölçüsünde “Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar Merkezi” kurulur. Merkezin işleyişi ile ilgili yönerge hazırlanır.

Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar şematik olarak görmek için Bağlantıyı takip edin..

Made with Padlet

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content