MESLEKÎ GELİŞİM

 MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Mesleki Gelişim Yürütme Kurulu: Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve eğitim bilimleri alanında ders modülleri oluşturarak hizmetiçi eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek üzere “Meslekî Gelişim Yürütme Kurulu” oluşturulur. Kurul bünyesinde hizmetiçine konu olacak derslerin seçimini yapar, seçilen her ders için “Mesleki Gelişim Ders Ekipleri” kurulur. Derslerle ilgili eğitim çalışmaları planlanır,  içerikler e-ders modüllerinde yayınlanır, ve e-öğrenme sistemlerine dönüştürülür

Mesleki Gelişim Ders Ekipleri: Mesleki Gelişim Yürütme Kurulu’nun öngördüğü alanlarda her ders için bir “Mesleki Gelişim Ders Ekibi” oluşturulur. Mesleki Gelişim Ders Ekipleri, alanında uzman öğretmenler arasından biri sorumlu olmak üzere 3 ila 5 istekli üyeden oluşur.  Söz konusu dersler araştırılır, özgün ve amaca hizmet eden, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayan içerikler hazırlanır, içeriklere uygun materyaller geliştirilir, ölçme-değerlendirme araçları tasarlanır, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinde kullanılmak  üzere içerikler e-ders modüllerinde yayınlanır, Öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için e-öğrenme sistemlerine dönüştürülür. Sistemin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği sürekli kontrol edilir. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerle beraber uygulamalardan gelen dönütler değerlendirilerek sürekli iyileşme sağlanır.

Mesleki Gelişim Ders Ekipleri ve bu ekipler tarafından oluşturulan ders modüllerinin bir kısmı şunlardır: Eğitimde Teknoloji Kullanımı  Ders Ekibi ve Modülü, Sınıf Yönetim  Ders Ekibi ve Modülü, Eğitimde Program Geliştirme Ders Ekibi ve Modülü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme   Ders Ekibi ve Modülü, Öğretim İlke ve Yöntemleri Ders Ekibi ve Modülü, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Ekibi ve Modülü, Karakter ve Değerler Eğitimi Ders Ekibi ve Modülü, Düşünme Eğitimi Ders Ekibi ve Modülü, Öğretim Programları Ders Ekibi ve Modülü, Eğitim 2023 Vizyonu Ders Ekibi ve Modülü, Eğitim 4.0 Eğitimin Geleceği Ders Ekibi ve Modülü, Kalite ve Yalın Yönetim Felsefesi Ders Ekibi ve Modülü vb. Bu ders ekipleri ve modülleri “Mesleki Gelişim Yürütme Kurulu” tarafından ihtiyaca göre tespit edilir. İstenildiği zaman dersler ve içerikleri kurul tarafından değiştirilebilir, yeni dersler ve modüller ilave edilebilir. 

Oluşturulan ders içerikleri, ders modülleri ve e-öğrenme sistemleri proje ekiplerinde görev alan öğretmenlerin eğitiminde, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması aşamasında, mesleğe yeni başlayanların staj çalışmalarında ve ağırlıklı olarak ta öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinde etkin olarak kullanılır. Mesleki gelişim dersleri işleyişi şema olarak aşağıda gösterilmiştir.

Proje Ekiplerinde Görev Alan Öğretmenlerin Eğitimi

Proje ekiplerinde görev alan bütün kişiler proje başlamadan önce 5 gün 30 saatlik bir hizmetiçi eğitim sürecinden geçer,  Hizmetiçi kursta Eğitim 4.0 Eğitimin Geleceği, Kalite ve Yalın Yönetim Felsefesi, Öğretim Programları, Düşünme Eğitimi ile projenin geneli hakkında bilgilendirmeler yapılır, Eğitime konu olan başlıklarda eğitim içerikleri hazırlanır, hazırlanan içerikler bir ders modülüne dönüştürülür, eğitim e-öğrenme sistemi üzerinden sürekli hale getirilir. 

Öğretim Programları Ders Ekibi ve Modülü, Eğitim 2023 Vizyonu Ders Ekibi ve Modülü, Eğitim 4.0 Eğitimin Geleceği Ders Ekibi ve Modülü, Kalite ve Yalın Yönetim Felsefesi Ders Ekibi ve Modülü başta olmak üzere eğitim içerikleri ve süresi ihtiyaca göre sürekli güncellenir. Yüzyüze eğitimden sonra e-öğrenme sistemleri ile her zaman kullanıma hazır tutulur.

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazırlanması

Üniversitelerle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde eğitim fakültelerinin mentor öğretmenlik stajları proje faaliyetleri ile ilişkilendirilir. Bu kapsamda “Ders İmecesi” uygulama süreci “Zümre Yürütme Kurulları”nın planlamasıyla “Ders İmecesi Ekipleri” tarafından  mentör öğretmenlik stajına katılan öğretmen adayı öğrencilerle yürütülür. 

Mentör öğrenciler “Ders İmecesi Ekipleri” içinde yer alan ünite sorumluları gözetiminde ders planlamasına aktif olarak katılır, dersin gerçek anlamda bir öğretmen tarafından işlenişine gözlemci olarak katılır, uygunluk durumunda dersi öğretmenler gözetiminde kendisi işler. Ders sonrası değerlendirme süreçlerinde bulunur, ders ile ilgili içerik geliştirme, materyal geliştirme, etkinlik planlama, ölçme-değerlendirme araçları hazırlama çalışmalarına katılır.

Ders modülleri ve e-öğrenme tasarımlarına katkıda bulunur. Eğitim Tasarımları Araştırma Geliştirme Merkezlerinde görev alır.  

Mentör öğretmen adayının performansı “Mentör Öğretmenlik Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir.

Mesleğe Yeni Başlayanların Staj Çalışmaları

Öğretmenlik öncesinde atanmaya esas olan bölümlerde eğitimini tamamlayan ve öğretmen olmaya hak kazanan kişilerin aday öğretmen olarak ataması yapılmaktadır. Adaylık eğitimi bir yıl sürmekte ve bu süre içerisinde aday öğretmenlik programı yürütülmekte ve bu süreci başarıyla bitirenler asli öğretmenliğe geçebilmektedir. 

Aday öğretmenler yetiştirme süreci boyunca çalışma programında yer alan faaliyetlerin tamamına katılmak, danışmanın ve kurum yöneticilerinin talimatlarına uymak ve süreç boyunca tüm faaliyetlerde Milli Eğitim Mevzuatına uygun hareket etmek zorundadır

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin stajyerlik uygulamaları proje çalışmaları ile entegre edilebilir. Bilgileri taze olan stajyer öğretmenleri “Ders imecesi Ekipleri”nde görev alabilirler ve diğer proje faaliyetlerine etkin bir şekilde katılabilirler. Bununla ilgili stajyerlik uygulamaları sisteme uyumlu hale getirilebilir

Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimleri

Görev başındaki öğretmenler ders  Hizmetiçi ders modülleri ile kendini sürekli geliştirecek, uygulamaların içinde yaparak, yaşayarak, öğrenmeyi sürece yayarak öğrenmede süreklilik sağlayacaktır. Öğretmenlerimiz yüzyüze hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılabileceği gibi e-ders modüllerinden ve e-öğrenme sistemlerinden öğrenmeyi hayat boyu öğrenme adımı olarak sürdürebilecektir.

Mesleki Gelişim Yürütme Kurulu ve kurul bünyesinde yapılacak mesleki gelişim ve eğitim çalışmaları aşağıda şema halinde gösterilmiştir. 

Made with Padlet