SSS

SSS Sıkça Sorulan Sorular

Soru(n)larınız belki daha önce sorulmuş ve cavaplanmış olabilir, önce SSS Sıkça Sorulan Sorulara bakınız.

Projenin Tam Adı Nedir?

Öğretmen İmecesi / Eğitim 4.0 (2023 Vizyonu ve Eğitim 4.0 İçin Yalın Uygulamalar)

Proje Konusu Nedir?:

Öğretmenlerin eğitim 2023 vizyonu doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreçlerinin işbirlikçi bir anlayışla ve yalın üretim felsefesi ile tasarlanması, geliştirilmesi ve dijital ortamlarda paylaşılması, çıktıların e-öğrenme sistemlerine dönüştürülmesi

Proje Ne Kadar Sürecek?

Bir eğitim-öğretim yılını esas alan yıllık periyotlar halinde devam edecek, bu anlamıyla proje sürekliliği olan bir çalışmadır.

Projenin Uygulayıcısı Kimlerdir?

Proje Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından uygulanmaktadır. Projenin esas sahini ve uygulayıcıları sahada eğitim-öğretim faaliyetlerinin içinde olan öğretmenlerimizdir.

Proje BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği Projesi olup Proje Koordinatörü Mehmet Köşk tarafından hazırlanmıştır.

Proje Ortakları Kimlerdir?

  • BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği
  • Kamu özel eğitim kurumları
  • Eğitim Fakülteleri

Proje İle Özet Olarak Ne Yapılacak?

Eğitim 4.0 ve 2023 Vizyon Belgesine uygun olarak, öğretim programları ışığında, kazanım odaklı öğrenme ve öğretme süreçlerinin yalın üretim felsefesi ve “Ders İmecesi” modeli ile tasarlanması, geliştirilmesi ve dijital ortamlarda paylaşılması, çıktıların e-öğrenme sistemlerine dönüştürülmesi yanında öğretmenlerin kendi mesleki gelişimleri için çalışmalar yapılması sonucunda öğrenme – öğretme eko sisteminin oluşturulması şeklinde özetlenebilir.

Proje çalışmalarının tamamına yalın yönetim ve üretim felsefesi hakimdir. Emek ve zaman israfını azaltan, lüzumsuz tekrarlardan kaçınan, birlikte çalışmanın sinerjisi ile değerlere odaklanmış, eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanan, süreçlerle yönetilen bu sistemle öğretmenin, zamanı etkin ve verimli kullanarak, öğrenciyle ilgilenecek daha fazla zaman bulması, bir değer olarak insana daha fazla odaklanması sağlanacaktır.

Projenin İletişim planı var mı?

Günümüzde bilgiye erişim kolaylaştığı gibi hedef kitleye ulaşmak da aynı ölçüde kolaylaşmıştır. Hedef kitleye ulaşmanın önünde aşılamayacak türden engeller büyük ölçüde iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortadan kalkmıştır. İnternetin yaygınlığı, kolaylığı ve ucuzluğu proje için oldukça önemli olan çift yönlü iletişimi maksimum düzeyde gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır.
Uygulama aşamasında en önemli hususlardan biri düzenli kontrol ve gözden geçirmelerin yapılmasından geçmektedir. projenin başarısı faaliyetlerin sonuçları dikkate alınarak hedef kitlede istenen değişim ve dönüşümün ne kadar yaşandığı ile doğrudan ilişkilidir. Geri bildirimlerin etkin yönetilmesi için; projenin uygulanması aşamasında tüm paydaşlarla açık, şeffaf ve güvene dayalı iletişim kurulması esastır. Doğrudan iletişim için bütün proje paydaşlarının bir arada bulunduğu dijital platformlar oluşturulmuştur.

Projenin İletişim kanalları nelerdir?

Öğretmen İmecesi nedir?

Öğretmenlerin zümreler bazında, öğrenme ve öğretme süreçlerini dijital zeminlerde, yalın yönetim felsefesi ve üretim araçlarıyla, işbirlikli bir anlayışla yapılandıran bir sistemdir.

Tarih İmecesi Nedir?

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında, Tarih zümre öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerini dijital zeminlerde, yalın yönetim felsefesi ve üretim araçlarıyla, işbirlikli bir anlayışla yapılandıran bir sistemdir.

Nasıl faydalanabilirim?

Sistemin ana giriş kapısı ÖĞRETMEN İMECESİ Web Sitesidir. Herkese açık bir sistem olup, projede aktif olarak yer almak ve mutfağında çalışmak için lütfen katılım formunu doldurunuz

Yeriniz nerede?

Proje Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir projesi olup, AR-GE birimi tarafından yürütülmektedir. BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği

Tarih öğretmeniyim, projeden faydalanabilir miyim?

Proje özellikle tarih öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme süreçlerini imece usulüyle kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Projede aktif olarak katılmak için lütfen katılım formunu doldurunuz

Proje materyallerini kullanıyorum telif sorunu olur mu?

Hayır olmaz. Fakat kullandığımız içeriklerle ilgili yorumlar yapar, düşüncelerini açıklar ve önerilerde bulunursanız bu sistemin gelişimine katkı anlamına gelir.

Neden Tarih imecesi?

Öğretmen imecesi içerisinde zümre çalışmalarına tarih zümresi ve bunun uygulaması olan “Tarih İmecesi” ile başladık, çünkü tarih zümresi daha önce yaptığı çalışmalarla sisteme en uygun zümre olarak ortaya çıktı. Ayrıca tarih geçmişle uğraşan bir bilim olarak görülse de insanlığın gelişim sürecini iyi anlayacak ve buna tepki verebilecek bir anlayışı barındırıyor.

Öğretmen İmecesi Projesinin Sistem yaklaşımı nedir?

Öğretmen İmecesi /Eğitim 4.0 Projesi Kalite ve YALIN Yönetim felsefesi ve üretim araçlarını temel alır. Ders İmecesi (Lesson Study) Modeli uygulanır.

Kalite ve Yalın uygulamalar sistemde nasıl kullanılıyor?

Kalite ve Yalın uygulamalarda temel amaç, tüm süreçleri analiz ederek, israflardan arındırmak, sürekli olarak “Nasıl daha iyi yapabiliriz” sorusunu sorarak mükemmellik yolunda değerler yaratmaktır. Kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini eğitim ortamlarında uygulanabilir hale getirerek zaman ve emek israfına engel olmak, sürekli yenilenen ve gelişen örnek bir sistem oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılır. Kalite ve yalın uygulamaların eğitime uyarlanması ile ilgili içerikler geliştirir, ders modülleri oluşturulur, içerikler e-öğrenme sistemine dönüştürülür, modüller, süreçler, standartlar, iş akışları, değerlendirme formları, İş ve görev tanımları yapılır. İçerikler Yalın Eğitim Modülünde paylaşılır, e-öğrenme sistemine dönüştürülerek proje paydaşlarının kullanımına açılır.

Ders imecesi (Lesson Study) ne demek?

“Ders imecesi” öğretmenleri, derslerini planlama, öğretme, gözlemleme, analiz etme ve düzenleme aşamalarında, önceden oluşturulmuş küçük gruplar halinde ve işbirlikçi bir şekilde çalışırlar. Bu projede ders öğretim programlarında yer alan derslerin branş öğretmenlerinin bir araya gelerek, dersi kazanım amaçlarına uygun olarak planlaması, uygulaması, ders bitiminden sonra dersin kritiğinin yapılması ve ders içeriklerinin dijitalleştirilmesine yönelik bir öğretmen işbirliği uygulaması olarak yeniden tanımlanmıştır. Ders İmecesi ile oluşturulan ders planlarının yanı sıra, yine eğitim-öğretim sürecine yayılan ders içerikleri, ders materyalleri, etkinlikler, ölçme değerlendirme araçları ders modülleri üzerinden üretilecek ve sürekli geliştirilecektir.

Dünyada ‘Lesson Study” olarak bilinen, Türkçeye “Ders İmecesi ve/veya Ders Araştıması” olarak tercüme edilen bu model, Japon kökenli bir mesleki gelişim modelidir. Bu yönde yapılan çalışmalar da öğretmenlerin işbirliği içinde çalışmasını, problemler üzerinde tartışıp, çözüm odaklı öğrenme ortamlarının oluşturulmasını önermektedir. Ders imecesi modeli öğretmenlerin profesyonel gelişimini destekleme, öğrenme ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ile gözetilerek projede özellikle kazanım bazlı ders planının hazırlanmasında ve derslerde uygulanmasında ana unsur olarak kullanılmaktadır.

E-Öğrenme Sistemleri ne demek?

Bireysel öğrenme için üretilen bütün içerikler, materyaller, öğretme-öğrenme süreçleri e -öğrenme sistemine aktarılır. Açık kaynak kodlu, bulut üzerinden çalışan bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS-ÖYS) kullanılır

E-Öğrenme; Internet/Intranet (yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eşzamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma imkanı sağlayan bir öğrenmedir.

E- Ders Modülleri ne demek?

Zümreler ve mesleki gelişim (hizmetiçi) eğitimi kapsamına alınan her ders için bir e-ders modülü oluşturulur. Oluşturulan bu e-ders modülleri üretilen içerikleri ve materyalleri düzenlemek, işlemek, geliştirmek, paylaşmak için bulut üzerinde barındırılır ve geliştirilir, E-ders modülleri bir web sitesi olarak paylaşıma açılır ve yayınlanır. E-ders modülü sürekli olarak güncellenir

Sanal Sınıf Uygulamaları nedir?

Ders modülleri sanal sınıf uygulamaları ile geliştirilir, yüzyüze eğitimlerde sanal sınıf uygulamalarından faydalanılır. Google Clasroom üzerinden açılan sanal sınıflar atölye görevi görür.

Dijital içerik geliştirme nasıl olacak?

Dijital materyaller ve içeriklerle öğrenme-öğretme süreçleri çok daha zevkli, çekici hale gelir. Çünkü sınıf içinde ders anlatırken kendi performanslarıyla üretemeyecekleri birçok, müzik, drama, animasyon, dokuman, renk, grafik, harita, belge vb. unsurdan bu teknoloji ile kolayca yararlanılabilir. Öğretmenlerimiz görsel- işitsel dijital araçlar geliştirerek veya geliştirilen araçları kullanarak ders sunma, ödev, alıştırma, sınav yapma ve sınav değerlendirme gibi işlevler bakımından zaman ve mekan sınırlarını aşan bir sistemi öğrenmek ve kullanmak bilgi ve becerisine sahip olur. Dersler, pratik, hızlı ve kolay bir şekilde e-ders şekline dönüştürebilir.

Böylece sınıfta o an yararlanmaları mümkün olmayan ses, hareket, grafik, dokuman, drama, video gibi tüm ögeleri, konu bilgisi ile harmanlayarak derslerini dijital ortamda, özenle hazırlayabilir. Her yıl, aynı şeye yeniden başlamak yerine, o gayretlerini zaten dijital ortamda var olan derslerini geliştirmek ve mükemmele yaklaştırmak için kullanabilir. Hazırladıkları ve geliştirdikleri dersi, dilerlerse Türkiye’nin (hatta Dünya’nın) herhangi bir yerinde, herhangi bir öğrenciye, hatta sınıfa sunabilir. Ayrıca, hazırladıkları dersi dilerlerse sınıf ortamında da kullanabilirler. Böylece dersi anlatmak için sarf edecekleri emeği, dersin anlaşılmasını sağlamak, yani özümsetmek için sarf eder, ve tabii ki pedagojik açıdan çok daha üstün sonuç alırlar.

Bulut Teknolojileri nedir?

İnternet üzerinde barındırdığımız tüm uygulama, program ve verilerimizin bulutta depolanması ile birlikte internete bağlı olunan her cihaz ile her yerden bu bilgilere, uygulamalara, programlara ve verilere kolaylıkla ulaşılması ve işlenmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması sağlanır. Proje içinde oluşturulan bütün içerik bu anlamda bulut sistemleri içerisinde yer almaktadır.

Sosyal Medya Uygulamaları var mı?

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin herkes için ulaşılabilir olması nedeniyle internet teknolojik bir demokrasi sunmaktadır. Sosyal medya geleneksel medyanın aksine sıfır maliyetle kullanılır, erişim imkânları daha kolaydır, kullanım bakımından basitlik arz eder ve üzerinde değişimi kolay olduğunda sabitlik söz konusu değildir. Sosyal medyanın hızlı geri bildirimi kullanıcı açısından önemlidir. Bu yüzden sosyal medya araçları, proje amaçlarına ulaşmak, oluşan içeriği ve mesajları topluma yaymak için sosyal medya araçları yoğun ve etkili bir şekilde kullanılır.

Sürekli yenilenen ve gelişen bir sistem nasıl gerçekleşecek?

Çalışmalarımızda kalite felsefesi ve yalın yönetim ve üretim düşünce sistemini esas alırız, Proje içerisindeki bütün adımlar sürekli geliştirilen bir süreç içerisinde yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak atılır. Eğitim sistemimizin genel hedefleri doğrultusunda, İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında çalışmalar ortaya konur. Proje kapsamında yapılan her faaliyeti tanımlanır, tanımlanan her faaliyet gerçekleştirilir, kaizen felsefesi ile sürekli iyileştirilir ve geliştirilir. Proje ile üretilen her değer tanımlanır ve olması gerektiği kadar olması gereken yerde bulunur. Projenin çatısını kalite ve yalın üretim felsefesi oluşturur.

Eğitimde dijital dönüşüm için neler öngörüyorsunuz?

Dijital dönüşüm artık bir tercih olmaktan çıkmış bir zorunluluk halini almıştır. Bu gerçekten hareketle proje kapsamında üretilen bütün sistemler, ürünler, etkinlikler, materyaller dijital platformlarda üretilir, saklanır ve paylaşılır. Endüstri 4.0 ‘ın insan kaynağı ancak eğitim 4.0 anlayışı ile mümkün olur. Dijital dönüşümü anlamak, tasarlamak, geliştirmek zorundayız. Bu proje içerisinde herkesin her yerden erişebildiği ücretsiz bulut sistemleri güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak kullanılır. Hız, esneklik, verimlilik esastır. Kullanılan sistemler ve yazılımlar asla vazgeçilmez değildir, her zaman beklentilere en üst düzeyde cevap veren eğitim teknolojiler kullanılır. Proje içerisinde ücretsiz açık kaynak kodlu yazılımlar kullanmak esas olmakla birlikte imkanlar ölçüsünde ücretli yazılımlara da ihtiyaç duyulabilir. Projenin bütün aşamaları, bütün ürünleri, paylaşım ve üretim sistemleri, iletişim kanalları dijital sistemler üzerinden yürütülür. Projenin çatısı yalın yönetim ve üretim sistemi ise zemini de dijital teknolojilerdir.

İlkeli ve karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri nasıl olacak?

Proje içerisinde eğitimin ana unsurları olan taraflarla ilkeli ve karşılıklı faydaya dayalı kazan, kazan temelli işbirlikleri esas alınmıştır. Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenin, değil, üniversitelerin. sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimleri vs. herkesin sorunudur. Bu çerçevede proje yürütme kurulunda, danışma kurulunda, projenin bütün aşamalarında işbirlikli çalışmalar esas alınmış ve roller açık bir şekilde tanımlanmaya çalışılmıştır. Projenin ana felsefesi geleceğimiz için birlikte düşünme, üretme ve paylaşmadır.

Bireysel beceri ve yetkinliklerimi nasıl ortaya koyabilirim?

Projede bilgi temelli bireysel beceri ve yetkinlikler gözetilmiş olup, herkesin kendi uzmanlık alanı ile ilgi üretim, denetim, kontrol ve uygulama yapması beklenmektedir. Hem bireysel hem kurumsal anlamda görev ve yetki dağılımı bu temel ilke çerçevesinde yapılmıştır.

Gönüllülük kavramı içinde nasıl sorumluluk alabilirim?

Eğitim sadece üstten gelen talimatlarla, düzenlemelerle, uygulamalarla gelişemez. Eğitimin temel öğesi öğretmendir ve öğretmenin sahiplendiği sistemlerin başarı şansı zayıftır. Proje içerisinde öğretmenler merkeze alınmış, onun bilgisi, çabası, emeği ve ürünü esas değer olarak görülmüştür. Sahada çalışan öğretmen sorunların olduğu gibi çözümlerin de bir parçası olabilmelidir. Bunun için TARİH İMECESİ KATILIM FORMUNU doldurabilirsiniz.

Dijital ortamların dışında güvenli öğrenme ortamları öngörülüyor mu?

Projede ortaya konan bütün ürünler ve yapılar dijital sistemler üzerinden yapılmakla beraber, insani ilişkilerin sürdürülmesi, eğitim ve deneyim paylaşımı iletişimin etkin bir şekilde sürdürülmesi yüzyüze gelinecek bir mekan ihtiyacını doğurmaktadır. Hazırlanacak olan “Eğitim Tasarımları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi” nin proje nin temel hedefine uygun dijital dönüşümü sağlayacak şekilde bilgi iletişim teknolojileri ile donatılması sağlanacaktır.

Yerli ve milli bakış mı? uluslararası bir yaklaşım mı?

Proje içerisinde çok farklı yerli ve uluslararası sistemler, anlayışlar, yazılımlar, kuramlar, uygulamalar vb kullanılmış olmakla beraber, hepsi bütüncül bir anlayışla yeniden ele alınmış ve projeye uyarlanmıştır. İnsanlığın ürettiği her şey bizim ortak malımız olup bizim ürettiğimiz her şey de insanlığın ortak kullanımına açık tutulmuştur. Bir yönüyle yerli ve milli bir yapı oluştururken diğer taraftan uluslararası standartlarda var olmanın kaygısı taşınmaktadır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine nasıl katkı sağlayacak?

Bir öğretmenin meslek alanındaki bütün bilgileri, öğretmenlik meslek alanındaki (Pedegoji) kuramlara hakim olması ve uygulamaya yansıtması, eğitim teknolojilerinde ortaya çıkan yeniliklere ve yazılımlara hakim olması mümkün değildir. Bütün bunlara sahip olup iyi ve etkili bir öğretmen olacağım diye çabalayan öğretmen oldukça yorulmakta, kendini tüketmekte ve zaman içerisinde çaresiz kalabilmektedir.
Öğretmenlerimiz çaresiz ve çözümsüz değildir. Gelişen teknolojiler işbirliği ve paylaşım imkanlarını oldukça artırmıştır. Proje içerisinde öğretmenlerimiz birlikte üretmenin ve ürettiğini paylaşmanın getirdiği güvenle rahatlamakta, Ders planları , ders içerikleri ve ders materyallerini hazır bulan öğretmen kendini bunların derse uygulanmasına vermekte, zamanı etkin ve verimli kullanmakta, öğrenciyle ilgilenecek daha fazla zaman bulmakta, bir değer olarak insana odaklanmaktadır. Öğretmen birbirlerini tecrübesinden faydalanma imkanı bulmakta ve mesleğini geliştirmekte, dünyada olup biteni takip etmektedir.

Düşünme becerileri nasıl ortaya konacaktır?

Projede düşün ve planla, planı uygula.(Hayata geçir, aktar), yaptıklarını değerlendir, değerlendirmeden ders çıkar, sorumluluğu üstlen ve öz eleştiri yap şeklinde özetlenen düşünme becerileri hakimdir. Yalın felsefesine de uyan düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılabilmesi için öğretmenlere de düşünme eğitimi verilmesi ve bunun proje süreçlerine, kazanım ders planlarına ve tasarlan etkinlik ve materyallere de yansıtılması hedeflenmiştir.

Dünyadaki gelişmelerin takibi, geliştirilmesi nasıl sağlanacak?

Artık takım çalışması yapmak için aynı mekân içerisinde bulunmak şart değil. Bir ağa bağlı birçok farklı kültürel ve sosyal yapıdan insanlarla beraber çalışmaya açık olmalıyız, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Bilginin kendisi değil, kullanılması ve bir ürüne , bir değere dönüşmesi gerekiyor. Proje ile dünyanın en yeni bilgileri, sistemleri, yazılımları esas alınmış, ve bunları sadece kullanmak değil, geliştirip, yeni ürünlere dönüştürmek amaçlanmıştır.

Niçin bir tasarım kültürü ve anlayışı?

Her şeyin çok hızlı aktığı, bilgilerin her iki yılda bir en az ikiye katlandığı bir dünyada üretilen bütün süreçler ve ürünler her seferinde yeniden ele alınmış ve yeniden tasarlanmıştır. Modern, güzel ve öğrenenlerin ilgisini çeken bir tasarım ancak tüm sistem ile uyumlu çalışan, sade, basit ve modüler arayüzlerle mümkün olabilir.

Projenin bütçesi, kaynakları nelerdir?

Bütçe, proje uygulamalarının kapsamına göre değişmekle beraber, mevcut insan kaynakları, mekân ve ekipmanlar kullanılacağından oldukça sınırlıdır. Ders imecesine katılan öğretmenlerin çalışmaları öğretmenlerin mesleki çalışmalarına denk geldiğinden ayrıca ücret söz konusu olmayacaktır.
Proje alt yapısını oluşturacak dijital altyapılar, yazılım ve programlar, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden veya açık kaynak kodlu yazılımlarla sağlanabilir.
Milli Eğitim Bakanlığının merkezi ve yerel hizmetiçi kursları proje amaçları için değerlendirilebilir.
Yapılacak olan işbirliği protokolleri ile yerel yönetimlerin, üniversitelerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, eğitim sendikalarının, diğer kamu kurumlarının kaynakları proje amaçlarına hizmet edebilir.

Sorularınızı sayfanın altına yorum olarak da yazabilirsiniz.

DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMAK ve SORULARINIZA CEVAP BULMAK İÇİN :

Mehmet Köşk’e e-posta gönderebilir, telofon açabilir, WhatsApp’ta mesaj atabilirsiniz.

mehmetkosk@gmail.com – 0 505 352 99 77

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content