TARİH ZÜMRESİ

Tarih Dersleri Performans Ödevleri

Tarih Dersleri Performans Ödevleri

Tarih dersleri performans ödevleri öğrenciler için hem heyecan verici hem de öğretici bir deneyim sağlar. Bu tür ödevler, öğrencilerin tarih bilgilerini kullanarak araştırma yapmalarını, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve sunum yapma yeteneklerini sergilemelerini sağlar.

Öğrenciler, tarih dersleri performans ödevlerinde bir konuyu seçebilir ya da belirli bir dönem veya olay üzerinde yoğunlaşabilirler. Araştırma yaparken farklı kaynaklardan bilgiler toplarlar ve bu bilgileri derinlemesine analiz ederek özgün bir bakış açısı sunarlar. Ayrıca, belgeler, fotoğraflar, haritalar veya diğer görsel materyaller gibi görsel unsurları kullanarak sunumlarını destekleyebilirler.

Performans ödevleri, sadece bilgiyi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirir. Öğrenciler, araştırma sürecinde karşılaştıkları zorluklarla baş etmek zorunda kaldıklarında, özgüvenlerini artırırlar ve kendilerini daha iyi ifade etme yeteneklerini geliştirirler.

Tarih dersleri performans ödevleri, öğrencilerin sunum yapma becerilerini de göstermeleri için bir fırsat sunar. Öğrenciler, toplum önünde konuşma ve sunum yapma deneyimi kazanarak kendilerini daha iyi ifade etme yeteneklerini geliştirirler. Aynı zamanda, sunumlarını ilgi çekici ve etkileyici hale getirmek için görseller, videolar veya canlı performanslar gibi farklı medya kullanma fırsatına sahiptirler.

Sonuç olarak, tarih dersleri performans ödevleri, öğrencilere tarih bilgilerini derinlemesine araştırma, eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve sunum yapma yeteneklerini sergileme fırsatı veren önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu tür ödevler, öğrencilerin tarih alanında daha bilgili, özgüvenli ve ifade kabiliyeti yüksek bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur.

MEVZUAT (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2020 Eylül)

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar 

MADDE 50

(1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine  göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine  yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm  derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama  görevini yerine getirirler. (Ek cümle:RG-1/9/2018-30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri,  öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate  alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri  başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.  (3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber  öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. 

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde  yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun  amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.  

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere  katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve  diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı  verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri  zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans  çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına  göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha  verilebilir ve öğrencilere duyurulur. 

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse  hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

(10) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına  dair bilgilere e-Portfolyoda yer verilir.

PERFORMANS ÖDEVİ

Performans ödevi, öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Kısa süreli çalışmalardır. Performans ödevleri öğrencinin bilgisini günlük hayatta nasıl kullandığını ölçmek amacıyla verilen ödevlerdir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir.

1. Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.

2. Öğrenci her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması seklinde en az bir performans ödevi hazırlar. Ödev puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.

3. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.

4. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

5. Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması istenir.

Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre Hazırlanır

1- Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir.
2- Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur.
3- Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır. Gerekli materyaller bulunur.
4- Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir performans raporu hazırlanır.
5- Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir.
6- Belirlenen sürede teslim edilir.

Hazırlanacak Raporun İçeriği Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması
gerekenler:

 • Performans ödevi kapak sayfası
 • Dersin adı
 • Ödev konusu
 • Beklenen performans
 • İçindekiler
 • Ödev planı (gerektiğinde)
 • Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
 • Tablolar ve grafikler
 • Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler)
 • Kaynakça
  Performans Ödevi Örnekleri
 • Bir gazeteye makale yazma,
 • Bir oyun düzenleme / planlama
 • Bir termometre yapma,
 • Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama,
 • Bir ev planı çizme,
 • Bir müzik parçası çalma,
 • Bir dans sergileme,
 • Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama,
 • Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TARİH SEÇMELİ DERSLERTYT AYT KPSS / DYK / Tarih Zümresi Kararları Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretim Programları  Tarih Zümresi Haftalık Toplantı


ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

Skip to content