TARİH ÖĞRETMENLERİ İÇİNTARİH ZÜMRESİ

Tarih Dersleri Proje Ödevleri

Tarih Dersleri Proje Ödevleri

Tarih dersleri proje ödevleri, öğrencilerin tarih konularını derinlemesine araştırma ve analiz etme fırsatı sunar. Proje ödevlerin birkaç önemli yönü vardır:

 1. Araştırma Becerileri Geliştirme: Tarih proje ödevleri, öğrencilere kaynaklara erişme, bilgi toplama ve verileri analiz etme becerileri kazandırır. Bu süreç, öğrencilerin bilimsel düşünce ve eleştirel analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 2. Konu Bilgisi Derinleştirme: Proje ödevleri, öğrencilerin seçtikleri tarih konusuyla ilgili daha fazla bilgi edinmelerine ve konuyu daha derinlemesine anlamalarına olanak sağlar. Bu, öğrencilerin tarihle ilgili daha kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur.
 3. Özgün Bir Perspektif Geliştirme: Tarih projeleri, öğrencilerin kendi analizlerini yapmalarını ve özgün bir perspektif geliştirmelerini teşvik eder. Bu, öğrencilerin tarih olaylarını farklı açılardan incelemelerini ve kendi yorumlarını sunmalarını sağlar.
 4. Sunum Becerileri Kazandırma: Proje ödevleri, öğrencilerin bilgileri etkili bir şekilde sunma becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenciler, yazılı raporlar, sunumlar veya diğer yaratıcı yöntemler aracılığıyla projelerini sunabilir, böylelikle iletişim becerilerini güçlendirebilir.
 5. Kendi Öğrenme Sürecini Yönlendirme: Proje ödevleri, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönlendirme fırsatı verir. Öğrenciler, projenin planlama ve uygulama aşamalarında kendi sorumluluklarını üstlenir, takvime ve hedeflere uyarlar ve bağımsız çalışma becerilerini geliştirirler.

Tarih dersleri proje ödevleri, öğrencilerin tarih bilgisini derinleştirmelerine yardımcı olurken, araştırma, analiz ve sunum gibi becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu nedenle, öğrenciler için önemli bir öğrenme deneyimi sağlar.

Tarih dersleri için proje ödevi fikirleri:

 1. Tarihi Şahsiyetler: Önemli tarihi şahsiyetlerden birini seçin ve hayatını, başarılarını ve topluma olan etkilerini vurgulayan kapsamlı bir biyografi oluşturun. Önemli olayları, karşılaştığı zorlukları ve dünyaya yaptığı katkıları dahil edin.
 2. Zaman Kapsülü: Tarihi bir dönemi temsil eden bir zaman kapsülü tasarlayın. Tarihi bağlamı açıklayın, ilgili objeleri seçin ve her bir öğenin önemini açıklayın. Yaratıcı olun ve seçtiğiniz dönemin kültürel, siyasi ve teknolojik yönlerini düşünün.
 3. Birincil Kaynak Analizi: Tarihin derinliklerine inerek mektuplar, günlükler, gazete makaleleri veya konuşmalar gibi birincil kaynakları inceleyin. Belirli bir olay veya zaman dilimi seçin, birincil kaynakları analiz edin ve bulgularınızı sunun. Bu kaynaklar tarafından ortaya konan farklı perspektifleri, önyargıları ve tarihsel önemini tartışın.
 4. Tarihi Anıtlar: Dünya çapında ünlü tarihi anıtları araştırın ve keşfedin. Tarihi önemlerini vurgulayan görsel açıdan çekici bir sunum veya sanal tur oluşturun. Mimarlık özelliklerini, kültürel önemlerini ve bu yapıların topluma olan etkisini içerisine dahil edin.
 5. Devrim ve Bağımsızlık Hareketleri: Dünya çapından bir devrim veya bağımsızlık hareketi seçin ve sebeplerini, önde gelen figürleri, kullanılan stratejileri ve sonuçlarını inceleyin. Bu hareketlerin getirdiği sosyal, siyasi ve ekonomik değişimleri tartışın ve sonraki tarih üzerindeki etkilerini gözler önüne serin.
 6. Kadınların Tarihe Katkıları: Farklı tarih dönemlerinde kadınların katkılarını ve rollerini araştırın. İsmi daha az bilinen ancak önemli başarılar elde etmiş kadınlara odaklanın. Başarılarını, cinsiyetlerinden dolayı karşılaştıkları zorlukları ve toplum üzerindeki etkilerini vurgulayın.
 7. Tarihi Kurgu: Belirli bir tarihi dönemde geçen bir hikaye yazın veya çoklu ortam sunumu oluşturun. Döneme ait doğru tarihi detayları, olayları ve karakterleri kullanarak dönemi canlandırın. Zamanın sosyal, siyasi ve kültürel yönlerine odaklanın.
 8. Tarihi Film İncelemesi: Bir tarihi film veya belgesel izleyin ve doğruluk derecesini ve dönemi tasvir etme şeklini eleştirel bir şekilde analiz edin. Tarihi bağlamı, olayları ve karakterleri ne kadar iyi yansıttığını tartışın. Eğitim ve eğlence değerini değerlendirin.

Bunlar sadece başlangıç için bazı fikirlerdir. İlgilerinize, müfredat gereksinimlerinize veya incelediğiniz belirli zaman dilimlerine göre bunları değiştirebilirsiniz. Projenizde başarılar dilerim!

MEVZUAT (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2020 Eylül)

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar 

MADDE 50

(1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine  göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine  yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm  derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama  görevini yerine getirirler. (Ek cümle:RG-1/9/2018-30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri,  öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate  alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri  başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. 

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber  öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. 

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde  yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun  amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.  

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere  katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve  diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı  verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri  zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans  çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına  göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha  verilebilir ve öğrencilere duyurulur. 

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse  hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

(10) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına  dair bilgilere e-Portfolyoda yer verilir.

PROJE ÖDEVİ

Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da aynı derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

Öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Aynı dersten birden fazla proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim ettikleri yarıyıl notuna dahil edilir.

Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin, 6-8. sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir. Projeler ilgili branş ya da sınıf öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.

Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından düzgün dağılmış olması istenir.

Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.

Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.

Projeler ödevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler.

Projeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre Oluşturulur

1- Konunun seçilmesi
2- Amacın belirlenmesi
3- Bilgi toplama
4- Deney yapma
5- Bulgular ve tartışma
6- Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir
a) Proje ile ilgili bir özet (en üstte öğrenci ile ilgili bilgiler (isim, adres vb) hemen altında amaç, metot, ve sonuç),
b) Proje başlığı,
c) Projenin içindekiler,
d) Projenin amacı,
e) Bilgi toplama aşamasında elde edilen veriler,
f) Materyal ve metot,
g) Bulgular ve tartışma,
h) Sonuç ve öneriler,
i) Kaynakça

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Tarih dersleri proje ödevleri ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TARİH SEÇMELİ DERSLERTYT AYT KPSS / DYK / Tarih Zümresi Kararları Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretim Programları  Tarih Zümresi Haftalık Toplantı

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content