TEMA-1 DEMOKRATİK SİSTEM ve YAŞAYAN DEMOKRASİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

TEMA 1 DEMOKRATİK SİSTEM VE YAŞAYAN DEMOKRASİ

1. Demokrasinin temel ilkelerini açıklar.

[!] Güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, laiklik, seçim, siyasi partiler,  çoğulculuk, sivil toplum, insan haklarına dayalı olma vb. ilkelere kısaca değinilir.

2. Demokrasi kültürünün demokratik sistemin işleyişindeki rolünü  değerlendirir.

[!] Eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı gibi demokrasinin  temel değerleri üzerinde durulur. 

[!] Aile, okul ve toplumsal çevrede demokrasi kültürü ve o kültürü  oluşturan değerlerin, demokratik sistemin işlemesine katkı sağladığı  vurgulanır.

3. Demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin  işleyişine katkısını kavrar.

[!] Demokratik vatandaşın; hak ve özgürlüklerini bilme, görev ve  sorumluluklarının gereğini yapma, aktif olma, özgür ve bağımsız  davranabilme vb. özelliklerine değinilir.

4. Demokrasinin farklı uygulanış biçimlerini karşılaştırarak  Türkiye’deki demokratik sistemin işleyişini, demokrasinin özellikleri  açısından değerlendirir.

[!] “Demokrasi” ve “cumhuriyet” kavramları arasındaki farklılığa dikkat  çekilir. 

[!] Demokrasinin “doğrudan demokrasi”, “yarı doğrudan demokrasi” ve  “temsilî demokrasi (parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık  sistemi, meclis hükûmeti)” gibi uygulanış biçimlerine değinilir.

Bu temada işlenecek temel kavramlar: 

Demokrasi, demokratik vatandaş, demokratik sistem, demokrasi kültürü, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, hesap verebilirlik,  kuvvetler ayrılığı, şeffaflık, laiklik. 

Bu temada işlenecek temel beceriler: 

Analiz, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme, iletişim, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma. 

Bu temada işlenecek temel değerler: 

Eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi / TEMA-1 Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi / TEMA-2 İnsan Hak ve Özgürlükleri / TEMA-3 Demokrasiyi Yaşamak -Aktif Vatandaşlık / TEMA-4 Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış / TEMA-5 Barış ve Uzlaşma

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content