OTT.3. TÜRK KAĞANLIKLARI

III. BÖLÜM
TÜRK KAĞANLIKLARI

 1. KÖK TÜRK KAĞANLIĞI
 2. AVAR KAĞANLIĞI
 3. HAZAR KAĞANLIĞI
 4. TÜRGEŞ KAĞANLIĞI
 5. UYGUR KAĞANLIĞI
 6. KOÇU UYGUR DEVLETİ
 7. KARLUK YABGULUĞU
 8. KIRGIZ KAĞANLIĞI
 9. KİMEK VE KIPÇAK DEVLETLERİ
 10. TÜRK KAĞANLIKLARI DÖNEMİNDE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT
 • OTT.3.1. I. Kök Türk Kağanlığı
  I. KÖK TÜRK KAĞANLIĞI Kök Türk Kağanlığı 552-744 yıllarında hüküm sürmüş ilk merkezî Avrasya İmparatorluğu olarak bilinmektedir. Hanedan 552 yılında Altay Dağlarının güneybatı eteklerinde yaşayan Türklerin Aşina boyu mensubu iki kardeş Bumin ve İstemi tarafından kurulmuştur. Baş yöneticisi Kağan unvanını taşımıştır. Sınırları Uzak Doğu’dan Karadeniz’in kuzeyine kadar ve Güney Sibirya’dan Horasan ve Kuzey Hindistan’a kadar …
 • OTT.3.2. Avar Kağanlığı
  AVAR KAĞANLIĞI Avar Kağanlığı VI-IX. yüzyıllarda hüküm sürmüştür. Doğu Avrupa’da kalan Hun toplulukları ve Orta Asya’dan gelen diğer Türk boylarının kaynaşmasıyla kurulan bir imparatorluktur. Kurucusu Bayan Kağan’dır. Sınırları Tuna Nehri’nin orta havzası, Transilvanya, Panonya (Macaristan) ve Karpatları kapsamıştır. Avarlar, Bizans İmparatorluğu’na karşı başarılı savaşlar yapmış, birçok Cermen ve Slav kabilesini hâkimiyeti altına almışlardır. Dönemin bazı …
 • OTT.3.3. Hazar Kağanlığı
  HAZAR KAĞANLIĞI Bu devlet VII-XI. yüzyıllarda varlığını sürdürmüştür. Kurucuları Aşina Hanedanı’nın Batı Kök Türk kolundandır. Merkezî toprakları Aşağı İdil (Volga) Havzası ve Hazar Denizi’nin kuzeybatı topraklarını içermiştir. Başkenti farklı dönemlerde tarihî Hanbalık (Semender, Dağıstan), İdil, Belencer ve Sarkel şehirleri olmuştur. En güçlü olduğu dönemde sınırları Karadeniz’in kuzeyinden Aral Gölü’ne kadar, Azerbaycan’dan Urallara kadar uzanmıştır. Kağanlık; …
 • OTT.3.4. Türgeş Kağanlığı
  TÜRGEŞ KAĞANLIĞI Bu devlet 699-766 yıllarında hüküm sürmüş, Batı Kök Türk Kağanlığı’nın halefi olarak ortaya çıkmıştır. Batı Kök Türklerin On Ok kabile ittifakına dâhil Türgeş boyu mensubu Uçele (Yüzlüg) Kağan (699-705) tarafından 699 yılında kurulmuş, yönetim merkezi Suyab şehri olmuştur. Sınırları Yedisu ve civarıdır. En meşhur hükümdarı Sulu Kağan (715-738) Batı Kök Türklere vasal vaha …
 • OTT.3.5. Uygur Kağanlığı
  UYGUR KAĞANLIĞI Doğu Kök Türk Kağanlığı’nın varisi olan Uygur Kağanlığı VIII-IX. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş bir devlettir. Siyasi merkezi Ötüken’deki Ordubalık’tır. Uzak Doğu, Güney Sibirya ve Kuzey Çin toprakları UygurKağanlığı’nın hâkimiyetindedir. Kurucusu Kutluğ Bilge Kül-Kağan, Çin’e karşı başarılı savaşlar sürdürmüş; Moğol ve Mançu asıllı toplulukları itaatine almıştır. Uygur Kağanlığı tarihinde İl İtmiş Bilge Kağan Bayan-Çor …
 • OTT.3.6. Koçu Uygur Devlet
  KOÇU UYGUR DEVLETİ Bu devlet IX. yüzyıldan XIII. yüzyılda Moğol hakimiyetine girenekadar varlığını devam ettirmiştir. Kök Türk ve Uygur Kağanlıklarının varisleri tarafından kurulan bu devlet Doğu Türkistan’ın Turfan ve Kumul bölgelerini ihtiva etmiştir. Kurucusu Pan-Tegin’dir. Eski Türk kültürünün yanı sıra Manihaizm, Budizm inançlarının geliştiği yüksek bir kültürel ortam yaratmıştır. Kendisindensonra Budist tapınakları, duvar resimleri, heykeller; …
 • OTT.3.8. Kırgız Kağanlığı
  KIRGIZ KAĞANLIĞI Kırgızlar, VI. yüzyılda Yenisey’in üst kısımlarında kendi devletini kurmuş olmakla birlikte 555 yılında Kök Türk Kağanlığı’na bağlanmışlardır. Kök Türk Kağanlığı parçalandıktan sonra tekrar bağımsızlıklarına kavuşan Kırgızlar 648 yılında Çin hükümdarına ilk elçilerini göndermişlerdir.VII. yüzyılın sonu ile VIII. yüzyılın başlarında güçlü yönetici Barsbek’in etrafında toplanmışlar ve Kök Türklerin bağımsızlığını tekrar kazanmasından sonra Kök Türk …
 • OTT.3.9. Kimek ve Kıpçak Devletleri
  Kimek Kağanlığı, IX-X. yüzyıllarda Batı Altaylar ve Balkaş Gölü’nün kuzeydoğusunda yaşayan Kimek Türkleri tarafından kurulan bir devlettir. Bu devlet güney ve güneybatıda Karluk ve Oğuz Yabguluklarıyla, kuzeydoğuda ise Kırgız Kağanlığı’yla komşu olmuştur. Bu dönemde Orta Asya’nın Batı Altaylar ve Balkaş Gölü’nün kuzeydoğusunda şehir hayatı canlanmış, İpek Yolu’nun Altaylar ve Sibirya’ya giden hattında uluslararası ticaret özellikle kürk ticareti artmıştır.
 • OTT.3.10. Türk Kağanlıkları Döneminde Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat
  TÜRK KAĞANLIKLARI DÖNEMİNDE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT Türk Kağanlıkları döneminde kağanların kontrolü altında bulunan topraklarda biri diğerinden farklı dillerde konuşan pek çok millet (Türk, Moğol, Çin, Tohar, Soğd, Baktriyalı, Fars, Hint, Kafkasya kavimleri, Yunan, Slav ve daha onlarca toplum) yaşamıştır. Farklı kültürlere sahip bu toplumların aynı siyasi çatı altında yaşaması kendi aralarında ortak değerlerin …
 • OTT.3. Türk Kağanlıkları Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
  DEĞERLENDİRME SORULARI Avar Kağanlığı hangi toprakları kapsamıştır? Hazar Kağanlığı’nda yaşayan etnik gruplar hangileridir? Kırgız Kağanlığı hakkında bilgi veriniz. İpek Yolu’nun, Türk devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatına etkilerineler olmuştur? DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ. Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi …
 • OTT.3.7. Karluk Yabguluğu
  KARLUK YABGULUĞU VII-IX. yüzyıllarla tarihlendirilen Karluk Yabguluğu eski Türk halklarından biri olan Karluklar tarafından kurulmuştur. Orhun Bölgesi (Moğolistan), Altaylar ve Tarbagatay’da (Doğu Kazakistan) yaşayan Karluk Türkleri güneybatıya göç edip 766 yılında Yedisu’daki Türgiş Kağanlığı’nın hâkimiyetine son vererek Taraz (Talas) merkezli bir Yabguluk kurmuşlardır. Taraz ve Suyab şehirleri Karlukların hem yönetim hem de kültürel iktisadi merkezi …

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
Başa dön tuşu
Skip to content