OTT:4. İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

IV. BÖLÜM
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

 1. ORTA ASYA’DA İSLAMİYET’İN YAYILMASI
 2. OĞUZ YABGULUĞU
 3. KARAHANLILAR HAKANLIĞI
 4. SACOĞULLARI
 5. İDİL BULGAR DEVLETİ
 6. GAZNELİLER DEVLETİ
 7. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
 8. İLDENİZLİLER (AZERBAYCAN ATABEYLERİ) DEVLETİ
 9. HAREZMŞAHLAR DEVLETİ
 10. İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT
 • OTT.4.1. Orta Asya’da İslamiyetin Yayılması
  ORTA ASYA’DA İSLAMİYET’İN YAYILMASI VIII-XIII. yüzyıllar Orta Asya’nın belli bir kısmında sırasıyla Emeviler ve Abbasilerin hüküm sürdüğü dönemdir. VII. yüzyılın ilk çeyreğinde Arabistan Yarımadası’nda Hz. Muhammed’in peygamberliğiyleortaya çıkan İslam dini kısa bir sürede hızla çevre ülkelere yayılmıştır. 650’li yıllardan 750’li yıllara kadar Buhara, Semerkant, Şaş (Çaç/Taşkent), Fergana, İsficab (Sayram) İslam orduları tarafından ele geçirilmiştir. Kök …
 • OTT.4.2. Oğuz Yabguluğu
  OĞUZ YABGULUĞU Eski Türk boyları tarafından VIII. yüzyılın ikinci yarısından IX. yüzyılın sonuna kadar yaşatılan siyasi bir birliktir. Eski Türk Kağanlıkları döneminde Moğolistan’da yaşayan Oğuz Türkleri VII-VIII. yüzyıllarda batıya ilerleyerek Sirderya’nın orta ve aşağı havzaları (Aral Gölü civarı), Harezm ve Horasan bölgelerine yerleşmeye başlamışlardır. Sirderya’nın orta havzalarında VIIIIX. yüzyıllar arasında Oğuz Yabgu Devleti kurulmuştur. Oğuz …
 • OTT.4.3. Karahanlılar Hakanlığı
  KARAHANLILAR HAKANLIĞI Karahanlılar Hanedanı 840-1212 yıllarında Orta Asya’da kurulan ve hüküm süren ilk Türk-İslam devletidir.Onun temelini kökeni muhtemelen Aşina Hanedanı’na dayanan Bilge Kül Kadir Han atmıştır. İslamiyet’i resmî olarak seçen ilk Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han’dır. Kurulduğu topraklar Yedisu ve Doğu Türkistan olan Karahanlıların başlıca yönetim merkezleri Kâşgar ve Balasagun şehirleri olmuştur. Karahanlılar 999 yılında …
 • OTT.4.4. Sacoğulları
  SACOĞULLARI İlk müslüman Türk devletlerinden biri IX-X. yüzyıllarda Azerbaycan’da hüküm sürmüş olan Sacoğullarıdır. Devletin kurucusu Muhammed Sacoğlu’dur. Sacoğulları önceleri İslam devletinde vali gibi hizmet etmişlerdir. Devletin başkentleri önce Merağa, sonra Erdebil olmuştur. Sacoğullarının önemli hükümdarlarından biri Yusuf Sacoğlu’dur. Hükümdar Yusuf’un kendi adına para bastırması, topraklarını genişletip hanedanın merkezini Erdebil’e taşıması, Sacoğullarının Azerbaycan’da hâkimiyetlerini sağlamlaştırarak bağımsız …
 • OTT.4.5. İdil Bulgar Devleti
  İDİL BULGAR DEVLETİ IX-XIII. yüzyıllarda tarih sahnesinde İdil Bulgar Devleti varlığını göstermiştir. Arap Halifeliği ve Hazar ötesi Türk kabile yönetimlerinin diplomatik ilişkileri sayesinde İdil (Volga) Nehri kıyısında, bugünkü Kazan şehrine yakın bir yerde ilk Türk İslam devleti olan İdil-Bulgar Devleti kurulmuştur. Bulgar kelimesi, Eski Türkçede “karışık” manasına gelmektedir. Bulgar Türkleri, Doğu Avrupa’dan geri çekilen Hun …
 • OTT.4.6. Gazneliler Devleti
  GAZNELİLER DEVLETİ Gaznelilerden önce Horasan ve Maveraünnehir’de Samaniler Devleti bulunuyordu. Samaniler Horasan, Maveraünnehir ve Yedisu’nun batı bölgelerini (Taraz ve civarları) muhteva eden büyük bir devlete dönüşmüştür. Samaniler döneminde İran’dan Yedisu’ya kadar uzanan geniş toprakların aynı siyasi çatı altında birleştirilmesi ve ahalinin büyük kısmının Müslümanlardan oluşması sonuçta refahı sağlamıştır. Maveraünnehir ve Horasan İslam dünyasının kültür merkezleri …
 • OTT.4.7. Büyük Selçuklu Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti
  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ Büyük Selçuklu Devleti MS XI-XII. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür. Başlangıçta tek hükümdar tarafından yönetilen Büyük Selçuklu Devleti daha sonra Kirman, Suriye, Türkiye Selçukluları gibi kollara bölünmüştür. Selçukluların sınırları Yakın Doğu (Ürdün, Suriye, Irak) ve Anadolu’dan Doğu Türkistan’a (Kâşgar) kadar uzanmıştır. Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşı olarak görev yapan Selçuk, …
 • OTT.4.8. İldenizliler (Azerbaycan Atabeyleri) Devleti
  İLDENİZLİLER (AZERBAYCAN ATABEYLERİ) DEVLETİ XII-XIII. yüzyıllar arasında hüküm süren, diğer bir adı Azerbaycan Atabeyleri olan, Kuzey ve Güney Azerbaycan’da kurulmuş Türk asıllı hanedandır. Kurucusu, bir Selçuklu Atabeyi olan Şemseddin İldeniz’dir (1136-1175). Köken olarak Kıpçak Türkü olan İldeniz, Nahçıvan’ı merkez yaparak Azerbaycan’ı yönetmiştir.İldeniz, başlangıçta 1130’lu yıllarda Selçuklu hükümdarı Sultan Mesut’un memlukleri (“mülk edilen, köle”, hükümdarın has …
 • OTT.4.9. Harzemşahlar Devleti
  HAREZMŞAHLAR DEVLETİ Anuşteginlileradıyla da bilinen Harezmşahlar Devleti XI-XIII. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür. Anuşteginliler hanedanının temsilcileri önceleri birer askerî kumandan olarak Selçukluların hizmetinde bulunmuşlardır. Harezm eyaleti Türk asıllı Anuş Tekin zamanında serbest yaşamaya başlamıştır. 1128 yılında Harezm valisi olarak atanan Atsız döneminde tam bağımsızlık yolunu seçmişlerdir. Atsız 1142 yılında Horasan’a saldırarak Merv ve Nişabur’u ele geçirmiştir. …
 • OTT.4.10. İlk Türk-İslam Devletlerinde Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat
  İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT Oğuz ve Karluk Yabgulukları ahalisi Türkler ve kısmen Soğdlardan oluşmuştur. Yine Sirderya’nın orta havzalarından Isık Göl’e kadar yayılan şehirlerde çeşitli ülkelerden gelen tüccar ahali onlarla birlikte yaşamışlardır. Kâşgarlı Mahmut’un yazdıklarına bakılırsa “İsficab’dan (Sayram) Balasagun’a kadar yayılan şehir ve kasabalarda Türk ve Soğdlar birlikte oturmuşlar, Soğdlar hem Türkçe, …
 • OTT.4. İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
  DEĞERLENDİRME SORULARI Orta Asya’da İslam dini nasıl yayılmıştır? İlk Türk-İslam devletlerinden hangileri Orta Asya dışında kurulmuştur? Talas Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemini açıklayınız. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı seferlerin sebepleri nelerdir? Selçukluların atalarının yaşadığı bölge neresidir? Orta Çağ Türk devletleri döneminde kültürel hayatın özellikleri nelerdir? DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ. Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, …

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
Başa dön tuşu
Skip to content