TEMA-1 DEMOKRATİK SİSTEM ve YAŞAYAN DEMOKRASİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

TEMA 1 DEMOKRATİK SİSTEM VE YAŞAYAN DEMOKRASİ

1. Demokrasinin temel ilkelerini açıklar.

[!] Güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, laiklik, seçim, siyasi partiler,  çoğulculuk, sivil toplum, insan haklarına dayalı olma vb. ilkelere kısaca değinilir.

2. Demokrasi kültürünün demokratik sistemin işleyişindeki rolünü  değerlendirir.

[!] Eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı gibi demokrasinin  temel değerleri üzerinde durulur. 

[!] Aile, okul ve toplumsal çevrede demokrasi kültürü ve o kültürü  oluşturan değerlerin, demokratik sistemin işlemesine katkı sağladığı  vurgulanır.

3. Demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin  işleyişine katkısını kavrar.

[!] Demokratik vatandaşın; hak ve özgürlüklerini bilme, görev ve  sorumluluklarının gereğini yapma, aktif olma, özgür ve bağımsız  davranabilme vb. özelliklerine değinilir.

4. Demokrasinin farklı uygulanış biçimlerini karşılaştırarak  Türkiye’deki demokratik sistemin işleyişini, demokrasinin özellikleri  açısından değerlendirir.

[!] “Demokrasi” ve “cumhuriyet” kavramları arasındaki farklılığa dikkat  çekilir. 

[!] Demokrasinin “doğrudan demokrasi”, “yarı doğrudan demokrasi” ve  “temsilî demokrasi (parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık  sistemi, meclis hükûmeti)” gibi uygulanış biçimlerine değinilir.

Bu temada işlenecek temel kavramlar: 

Demokrasi, demokratik vatandaş, demokratik sistem, demokrasi kültürü, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, hesap verebilirlik,  kuvvetler ayrılığı, şeffaflık, laiklik. 

Bu temada işlenecek temel beceriler: 

Analiz, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme, iletişim, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma. 

Bu temada işlenecek temel değerler: 

Eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın