DİJİTAL DÖNÜŞÜMGENELMESLEKİ GELİŞİM

Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Raporu

Rapor taslak olup, üzerinde çalışmalar devam etmektedir

Tarih zümresi öğretmenleri olarak, 31-Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanan uzaktan eğitim programına ve gerçekleşen dijital dönüşüm sürecine  ilişkin değerlendirmelerimiz raporlaştırılarak aşağıda sunulmuştur. 18.09.2020 

 1. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un eğitim-öğretim yılının açılışında ifade ettiği gibi, Bütün dünya covit-19 salgınından dolayı zor zamanlardan geçiyor, Öğrenmenin ve öğretmenin başka yollarının öğreniyoruz, Uzaktan eğitim az ya da çok mesleğimizin bir parçası oluyor, Beklenmedik bu gibi durumların  yaratıcılığımızın, hızlı harekete geçmemizin ve köklü değişikliklerin önünü açmasını bekliyoruz.
 2. Salgın sonrası süreçte okullar ne olacak, nasıl bir eğitim sistemi ortaya çıkacak, öğretmenlerin rolü, görevi nasıl değişecek, yeni sorumluluklarımız, yeni sıkıntılarımız neler olacak soruları ile karşı karşıyayız. Hayatımız hızla değişiyor, öğrenci, öğretmen değişiyor, sınıf, okul değişiyor, hatta eğitim-öğretim anlayışı değişiyor. Salgın bu değişim sürecini hızlandırdı. eğitimde radikal değişim bu süreçte gerçekleşiyor. 
 3. Oldukça kıt olan kaynaklarımızla elde ettiğimiz teknolojik araçlara çok büyük paralar ödüyor, yetmiyormuş gibi büyük zamanlar ayırıyoruz, fakat istediğimiz sonucu, istediğimiz faydayı sağlayamıyoruz. İnternetin, dijital teknolojilerin zararları üzerinde odaklanıp, ondan sakınmaktansa faydalarına odaklanıp, ona uygun sistemler, yazılımlar ve içerikler geliştirmeliyiz. Dijital ortamlar artık bir tercih değil kesinlikle bir zorunluluk halini alıyor. Her şeyde olduğu gibi eğitim ortamlarını da etkin ve verimli bir şekilde dijital olarak tasarlamak zorundayız.
 4. Eğitim için yeterli kaynak ve zaman ayırma imkanı olmayanların imdadına yetişen bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda İnternet üzerinden uzaktan eğitim pek çok kişi için yeni ufuklara açılan bir kapı oldu. İnternet üzerinden eğitim öğrencinin bilgi kaynaklarına ve ders materyallerine uzaktan erişerek kendi kendine çalışması şeklinde olabileceği gibi yine İnternet üzerinden ancak eğitmen ile ve diğer öğrenciler ile etkileşimli bir şekilde sanki hepsi aynı ortamdaymışçasına da olabiliyor.
 5. Eğitim teknolojilerini sadece kullanmak değil, anlamak, tasarlamak ve geliştirmek zorundayız. Eğitim teknolojilerini sadece  kullanmak ile yetinen sistemler etkisiz hale gelecektir. Öğretmenlere, teknolojinin doğru yerde, doğru biçimde kullanılmasını öğretebilmek için verilecek birkaç günlük hizmet içi eğitimlerle istenen düzeye ulaşılmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Gençlerimizi, teknolojiyi anlamayı, tasarlamayı ve geliştirmeyi esas alan bir anlayış ile yetiştireceğimiz yeni ortamlara ihtiyaç var. 
 6. Gönüllülük içinde çalışılan ve eğitim 4.0 için sorumluluk almaktan kaçınmayan eğitimcilerle,  eğitim 2023 vizyon belgesinin felsefesine uygun, eğitim ve teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden, eğitim sistemimize uyarlayan, yeni tasarımlar yapan ve bunu sürekli geliştiren, öğretmenlere aktaran, herkes için destekleyici, yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak sürekli geliştirilen, güvenli öğrenme, araştırma, geliştirme ve uygulama ortamları oluşturulmalıdır. Her ilçede “Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezleri” (Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulmalıdır.
 7. Bu merkezlerde bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri görev ve sorumluluk almalı ve görevleri dijital dönüşüm aktörleri olarak yeniden tanımlanmalıdır.
 8. Her il için çok büyük hareketlenmelere ve yeni anlayışların yeşermesine, öğretmenler için yaparak, yaşayarak öğrenmelerin gerçekleşmesine yol açacak bu merkezlerde rolleri yeniden tanımlanacak bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri görevlendirilebilir. Oluşturulacak bu merkezde Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile akademik işbirliği yolları aranabilir.
 9. Eğitim 4.0 için yoğun teknoloji kullanımı, işbirliği, iletişim, üretim ve paylaşım ortamlarının tamamen dijitalleşmesinin sağlanması ve yalın üretim felsefesi uygulamaları ile kazanılacak zamanın ve ortaya konan tasarrufların öğretmenleri  esas işi olan insan yetiştirme ve değere odaklanmasına yol açacaktır
 10. Eğitim sistemlerinde hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla eğitim kurumlarımızda eğitim kalitesini arttırmak, öğretmenleri teknoloji ile bütünleştirmek, onlarla inovatif ürünler geliştirmek, dijital okuryazarlığı geliştirmek gibi konularda eğitim araştırmalarına odaklanmak zorunluluğu bulunmaktadır. Geleceğin bu tür eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim sistemlerinde de önemli değişimler yaşanacaktır. Genel hatları ile öğrenmeden daha çok inovasyon ağırlıklı bir yaklaşım öne çıkacaktır. Öğrenmenin giderek çocuklar için önemli bir aktivite olmaktan çıkarak hayat boyu öğrenmenin önemli olacağı günlere doğru süratle yol alınmaktadır.
 11. Dijital Kültürün yaygınlaştığı eğitim ortamlarına dönüşümün sağlanması, Inovasyon güdümlü eğitim programlarının yaşama alınması, değişime ayak uydurmak, sabit eğitim programlarından vazgeçmek, inovasyon döngüsüne dayanan eğitim programları, yeni eğitim teknolojileri ve yaklaşımlarının kullanılması, sanal simülasyon sistemleri (Artırılmış gerçeklik ile gerçek dünyanın entegrasyonu) ile zenginleştirilmiş eğitim programları gibi, uzaktan eğitim teknolojileri ve bilgisayar tabanlı yeni öğrenme süreçlerinin uygulanması, kişiselleştirilmiş eğitim ortamlarının devreye alınması gerekmektedir.
 12. Toplumların kaçınılmaz dijital dönüşümü kendileri için en uygun şekilde yaşayabilecekleri bir yol haritası belirleyerek eğitim sistemlerini ona göre yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.  Sağlıklı bir eğitim dönüşümü gerçekleştiremeyen toplumlarda bu korkular kalıcı izler bırakacak ve telafisi de eskisi kadar kolay olmayacaktır
 13. Ders imecesi (Ders Araştırması, Lesson Study) modelini ülkemiz eğitim sistemine uyarlamalı, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması ve hizmetiçi eğitimlerini, öğrenme-öğretme faaliyetlerini sürece yayarak saha çalışmasına döndürmeliyiz.
 14. Eğitim 4.0 ve 2023 Vizyon Belgesine uygun olarak, öğretim programları ışığında, kazanım odaklı öğrenme ve öğretme süreçlerinin, yalın üretim felsefesi ve “Ders İmecesi” modeli ile tasarlanması, geliştirilmesi ve dijital ortamlarda paylaşılması, çıktıların e-öğrenme sistemlerine dönüştürülmesi yanında öğretmenlerin kendi mesleki gelişimleri için çalışmalar yapılması, öğrenme – öğretme eko sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
 15. Kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini eğitim ortamlarında uygulanabilir hale getirerek zaman ve emek israfına engel olmalı, sürekli yenilenen ve gelişen örnek bir sistem oluşturmalıyız,
 16. İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında İnsan odaklı uygulamalar geliştirmeli, yapılan her faaliyeti tanımlayıp,  süreçlerle yönetilir hale getirmeli ve ölçme değerlendirme sistemleri ile sürekli geliştirmeliyiz,
 17. Eğitim ve eğitim teknolojileri alanında dünyada meydana gelen değişiklikleri takip etmeli, sistemimize uyarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamalı, eğitimde dijital dönüşüm için bilgi iletişim teknolojilerini yoğun ve etkin bir şekilde kullanmalıyız.  (Eğitim 4.0)
 18. İmece ile sürekli geliştirilen ders planları, bu planlarla uyumlu ders etkinlikleri ve uygun ders materyalleri oluşturarak öğretmene zaman kazandırmalı, öğretim becerilerini sergilemek için fırsatlar oluşturmalıyız,
 19. Öğretim programları eleştirel bir anlayışla ele alınmalı ve sürekli geliştirilerek etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamalıyız,
 20. Ders içeriklerinin öğretim programları çerçevesinde sahada çalışan branş öğretmenleriyle sürekli geliştirilmesini ve ders kitaplarının güncel ve uygulanabilir olmasını sağlamalıyız,
 21. Öğretmen ve öğrenciler arasında düşünme becerisini geliştirmeli, bilgi temelli bireysel beceri ve yetkinliklere odaklanarak, toplumsal bir faydaya dönüştürmeliyiz.
 22. Zümre çalışmalarını etkin ve işler hale getirerek öğretmenler arasında dayanışma ve işbirliği zemininde işleyen bir yapı ve sistem ortaya koymalıyız.
 23. Eğitimle ilgili resmi, özel, akademik ve sivil kurum ve kuruluşlar arasında İlkeli ve karşılıklı faydaya dayalı kalıcı işbirliği imkânları oluşturmalıyız,
 24. Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak için ve yeni atanan öğretmenlerin staj çalışmalarını ve meslekteki öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerini sürece yayılmış eğitim-öğretim uygulamalarının içinde yaparak ve yaşayarak etkin hale getirmeliyiz,
 25. Fatih projesi kapsamında oluşturulan Eğitim Bilişim Ağının (EBA)  işleyişine kaliteli içerik ve materyal hazırlayarak destek vermeliyiz,
 26. Eğitim 4.0 ve MEB 2023 vizyon belgesi hedefleri doğrultusunda, süreçlerle yönetilen, öğretmeni ve öğrenciyi hedef alan, insan odaklı,  bir öğrenme iklimi içinde, açık, sade, ulaşılabilir, paylaşımcı, sürekli yenilenen, sürdürülebilir, modüler bir sistem ortaya konmalıdır. 
 27. Dünyada MOOCs (Massive Open Online Courses – Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler), çevrimiçi, mekandan, zamandan bağımsız, evrensel, aynı zamanda ücretsiz dersler yaygınlaşmaktadır. Elde edilen bütün sistemler, ders içerikleri ve materyalleri, oluşturulan etkinlikler, ölçme değerlendirme süreçleri “Öğrenme Yönetim Sistemleri” (ÖYS-LMS) üzerinden e-öğrenme ortamına dönüştürülmelidir
 28. Öğretmen, öğrenci ve velilerin psikososyal desteğe erişebilmeleri bu sürecin en kritik adımı olacaktır. Bunun için, MEB’in geliştirildiğini paylaştığı psikososyal destek kitine erişimin yanı sıra uzmanlara erişim olanağı da sağlanması sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bu zor süreçte çocuklar yaşadıkları duygularını anlayamayabilir ya da ifade olanağı bulamayabilir. Çocuklara duygularını paylaşabilecekleri alanlar da açılmalıdır. 
 29. Çeşitli koşullar nedeniyle uzaktan eğitime erişemeyen, erişme imkânı olsa bile uzaktan eğitim araçlarını etkin kullanamayan öğrencilerin de olduğu göz önünde bulundurularak risk altındaki gruplara yönelik yürütülecek çalışmaların hızla planlanması ve paylaşılması gerekmektedir. 

Rapor üzerinde iyileştirmeler yapabilir, görüş, düşünce ve eleştirilerinizi doğrudan metin üzerinde ifade edebilirsiniz. Rapora siz de katkı vermek istiyorsanız bağlantıyı takip edin. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. ÖĞRETMEN İMECESİ Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Raporu

Daha Fazla Göster

Bir Yorum

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Skip to content