ORTAÖĞRETİM ZÜMRELERİORTAK ZÜMRELERİLKÖĞRETİM ZÜMRELERİ
Türk Dili ve Edebiyatı ZümresiPsikolojik Danışmanlık ve RehberlikTürkçe Zümresi
Matematik ZümresiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisiİlköğretim Matematik
Fizik ZümresiBilişim Teknolojileri ZümresiFen Bilgisi Zümresi
Kimya Zümresiİngilizce Zümresi Sosyal Bilgiler Zümresi
Biyoloji ZümresiAlmanca Zümresi1. Sınıf Öğretmenleri Zümresi
Tarih ZümresiBeden Eğitimi ve Spor Zümresi2. Sınıf Öğretmenleri Zümresi
Coğrafya ZümresiResim Zümresi3. Sınıf Öğretmenleri Zümresi
Felsefe ZümresiMüzik Zümresi4. Sınıf Öğretmenleri Zümresi
Ana Sınıfı Öğretmenleri ZümresiOkul Öncesi Öğretmenleri Zümresi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zümreler

MADDE 11 –

(1) İl genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitimle ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, aynı alanlar arasında iletişim, uyum ve iş birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki zümreler oluşturulur.

a) Okul öncesi eğitim kurumları zümreleri;

1) Anasınıfları,
2) Uygulama sınıfları,
3) Anaokulları,
4) Özel eğitim anaokulu, özel eğitim anasınıfı.

b) İlkokullar zümresi,

1) Birinci sınıflar,
2) İkinci sınıflar,
3) Üçüncü sınıflar,
4) Dördüncü sınıflar,
5) Alan öğretmenleri,
6) Birleştirilmiş sınıflar,
7) Özel eğitim zümresi;
Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,
İlköğretim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

c) Ortaokullar zümresi,

1) Ortaokullar ile imam hatip ortaokulları zümresi,
2) Özel eğitim zümresi;
Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,
İlköğretim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

ç) Ortaöğretim kurumları zümreleri;

1) Ortaöğretim kurumları alan zümreleri,
2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları meslek alan zümreleri,
3) İmam hatip liseleri meslek dersleri alan zümreleri,
4) Özel eğitim zümresi;
Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
Mesleki ve teknik eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

d) Yaygın eğitim kurumları zümresi.


Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri

MADDE 12 –

(1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir.

Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir.

(2) Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde zümre başkanı değiştirilemez.

(3) Eğitim kurumunda alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(6) Zümreler; Millî Eğitim Bakanlığı Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarında; (görüşülecek konular)

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim
programına uygun yapılması,

c) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

e) Zümre öğretmenleri arasında, ittifakla alınacak zümre kararına bağlı olarak her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez ders ziyareti yapılması, dersin işlenişine yönelik geri dönütlerin değerlendirilmesi ile diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

f) Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması,

g) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini,

ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve amaçlarına göre laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının etkin kullanımına yönelik planlamaların yapılması,

h) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, gezi ve gözlemlerin planlanması, derslerin konu ve kazanım uygunluğuna göre okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına yönelik planlamaların yapılması,

ı) Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

i) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavların ve mazeret sınavları sorularının konu soru dağılım tablosuna uygun olarak dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği/kontrol listeleri ile birlikte hazırlanması ve beceri sınavlarının planlanması,

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlanan çeşitli sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçlara ilişkin ilgili beceri ve bilgilerin kendi dersleri ile ilgisini kurarak, öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,

k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

m) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

n) Ülke ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında ilçe geneli yapılacak ve sınıf/alan öğretmenlerince uygulanacak ortak yazılı sınavların değerlendirme işlemlerinin yapılması,

o) Soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanan ülke ve il geneli yapılacak mazeret sınavlarının uygulanması,

ö) Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevap anahtarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması,

p) Öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik planlamaların yapılması,

r) Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli öğrenme ortamlarının oluşturulması,

s) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,

ş) Eğitim ve öğretim süreçlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedeflerinin bu yaklaşımla belirlenmesi, yapılacak ortak çalışmaların takvime bağlanarak uygulanması,

t) Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamaların yapılması,

u) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ders bazında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,

ü) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi,

v) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(9) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması
ve mevcutların geliştirilmesi,

b) Matematik ve fen bilimleriyle, ilgili meslek, alan ve dal dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

c) Proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarının değerlendirilmesi,

ç) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerle ilgili konuların değerlendirilmesi,

d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programlarında yer alan meslek derslerinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.


(10) (Mülga: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı).

(11) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir
iş günü toplanarak, staj yapacak öğrencileri belirler.

(12) (Anadolu imam hatip liselerinde hitabet ve mesleki uygulama dersinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi, il/ilçe müftülükleri ile iş birliği içerisinde öğrencilerin imamlık, hatiplik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği ve müezzinlik gibi mesleki uygulamalarının planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(13) Eğitim kampüslerinde zümre öğretmenler kurulu toplantıları uygulanan her program için ayrı ayrı yapılır. Öğretmenler dersine girdikleri programların zümrelerine katılırlar.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu

MADDE 13 –

(1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf/alan zümre başkanları kurulu başkanı değiştirilemez.

(2) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(3) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(5) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararlar sınıf/alan zümrelerinde yeniden değerlendirilerek gerekli önlemler alınır.

(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile kurul başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil kurul üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(7) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulunda; (Kurul gündemi)

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Eğitim ve öğretimin planlanması,

c) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

e)Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

f) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavların ve beceri sınavlarının uygulanmasına ve sınav analizlerinin yapılmasına yönelik planlamalar ile konu ve kazanım eksikliğini giderecek çalışmalar,

g) İş sağlığı ve güvenliği,

ğ) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması, eylem planlarının hazırlanması, izleme ve değerlendirmenin yapılması,

h) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,

ı) Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğrencinin merkeze alınarak onların bedensel, ruhsal, zihinsel ve ahlaki bütünlüğünü sağlayıcı şekilde planlamanın yapılması,

i) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alacak şekilde öğrenme öğretme süreçlerinin planlanması,

j) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,

k) Sosyal sorumluluk programı kapsamında okul içi veya okul dışında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,

l) Zümrelerin eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların planlanarak okul yönetimine bildirilmesi,

m) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,

n) Ders planları hazırlanırken, öğretim programlarının genel amaçları, dersin özel amaçları ile öğrenme, hedefleri/kazanımları dikkate alınarak yapılması,

o) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi,

b) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(9) Eğitim kampüslerinde ise alan zümre başkanları kurulu, her programın alan zümre öğretmenler
kurulu başkanlarından oluşur.

İlçe sınıf/alan zümreleri

MADDE 14 –

(1) İlçe sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur.

(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağlamak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilçede ise ilk toplantıya katılır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan ilçe yönetimine bildirilir.

(3) Toplantılar, ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı zümre başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il/ilçe millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğretmenler alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programlarında belirtirler.

(5) İlçe sınıf/alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il/ilçe millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

(6) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

(7) Zümreler; Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(8) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretmenler ilçe millî eğitim müdürlüğünün planlamasına göre
zümre toplantılarına katılırlar.

(9) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il/ilçe millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan ilçe sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır.

(10) İlçe sınıf/alan zümre toplantılarında; (gündem)

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,

e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,

g) İş sağlığı ve güvenliği,

ğ) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmalar,

h) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,

ı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ilçe bünyesinde koordine edilebilecek faaliyetlerin planlanması,

i) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi,

j) Öğrenme ve öğretme süreçlerinin konu ve öğrenciye göre farklılaştırılarak, zenginleştirilerek, derinleştirilerek planlanması,

k) İlçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ile cevap anahtarlarının hazırlanması,

l) İlçe genelinde yer alan okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

İl sınıf/alan zümreleri

MADDE 15 –

(1) İl sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan ilçe zümre başkanlarından oluşur.

(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağlamak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilde ise ilk toplantıya katılır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan il müdürüne bildirilir.

(3) Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre başkanının başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünde görevli, ilgili ders/alana uygun il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak il millî eğitim müdürlüğünde görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçelere duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) İl sınıf/alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde il millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

(6) Zümreler; Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretmenler il millî eğitim müdürlüğünün planlamasına göre zümre toplantılarına katılırlar.

(8) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan il sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır.

(9) İl zümre başkanları kurullarında; (gündem)

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) İl düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,

e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,

g) İş sağlığı ve güvenliği,

ğ) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmalar,

h) Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak çalışmalar,

ı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında il düzeyinde koordine edilecek çalışmaların planlanması,

i) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin il düzeyi başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi,

j) Haftalık ders saati sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınavın yapılmasının gerekçelendirilerek kararlaştırılması durumunda sınavın ne zaman yapılacağının belirlenmesi, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablosunun hazırlanması,

k) İl, ilçe ve okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar için ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablosunun hazırlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

Ülke sınıf/alan zümreleri

MADDE 16 –

(1) Ülke sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan il zümre başkanlarından oluşur.

(2) Ülke sınıf/alan zümre toplantıları ekim ayının ilk haftası içerisinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Bakanlıkça belirlenen derslerin il sınıf/alan zümre başkanlarının katılımıyla yüz yüze veya çevrim içi gerçekleştirilebilir.

(3) Toplantılar ilgili birimin Genel Müdürü veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında gerçekleştirilir.

(4) Ülke sınıf/alan zümre toplantılarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; (gündem)

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

c) Değerler eğitimi kapsamındaki çalışmalar,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) Bakanlık kararları, üst politika belgeleri ve mevzuat hükümleri,

e) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler,

f) Ulusal ve uluslararası projeler,

g) Ülke düzeyinde yapılacak merkezi ortak sınavlar,

ğ) Bakanlıkça hazırlanan basılı ve dijital öğretim materyalleri,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi,

ı) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 17 – (1) Bu yönerge ile KASIM 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür..

ZÜMRE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BAĞLANTILAR

MEB Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesidegisen-yonerge-2024İndir

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Sınıf/Alan Zümreleri gündemi ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content