ZÜMRELER

Öğretim faaliyetlerini projenin kapsamına göre zümreler bazında koordine etmek üzere “Ders Zümreleri Yürütme Kurulları” oluşturulur. 08.08.2018 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi ruhuna ve kapsamına uygun olarak zümreler bazında öğretim programlarının hedeflerine ulaşmak için planlamalar yapar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. . 

Proje, eğitim öğretim sorunlarına zümre odaklı yaklaşmıştır. TYT ve AYT de yer alan edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi  ve İngilizce branşlarından “Ders Zümreleri Yürütme Kurulları” oluşturulabilir. Zaman içinde ihtiyaca göre diğer branş ve seviyelerde de (İlkokul, ortaokul, meslek liseleri) kurullar yaygınlaştırılabilir. 

Kurul, proje faaliyetleri içerisinde yer alan 5.1.4. Ders Zümreleri Öğretme – Öğrenme faaliyetlerini planlar, yürütür, denetler, geliştirir.

Sayıları 5 ila 9 arasında düşünülen “Ders Zümreleri Yürütme Kurulu” üyelerinin seçiminde ağırlıklı olarak mesleğe yeni başlayan, kuramsal bilgileri taze, planlama ve teknolojik becerileri yüksek istekli ilgili branş öğretmenleri tercih edilir. “Ders Zümreleri Yürütme Kurulu” zümre ile ilgili her ders için sorumluluklar tanımlar, ders sorumluları “Ders İmecesi Ekipleri”nden sorumludur. 

“Ders Zümreleri Yürütme Kurulu” kendi dersleri için okul zümre kararları başta olmak üzere, ilçe ve il zümre kararlarının oluşturma süreçlerini takip eder, Okullar açılmadan önce zümre çalışmalarında referans olmak üzere İl Zümresi Kararlarını taslak olarak oluşturur, tartışmaya ve paylaşıma açar, Zümre kararlarının uygulanmasını takip eder, Zümre ile ilgili görüş ve önerileri rapor haline getirir ve ilgili yerlerle paylaşır. Ünite bazlı yıllık ders planı taslakları sene başı zümre kurullarında görüşülmek üzere hazırlanır. Sene başı zümre toplantılarında yıllık planlar kesinleşir ve il genelinde birlikteliği sağlamak adına branş öğretmenleri arasında ders modülleri üzerinden paylaşıma açılır.  Proje sürecinde zümre kurul kararları ve ders yıllık plan uygulamaları takip edilir, gelen dönütler ve değerlendirmeler doğrultusunda geliştirilerek daha sonraki yıl için  uygulamaya hazır tutulur.

“Ders Zümreleri Yürütme Kurulları”  ile ilgili  normlar ve İş akışları yalın yönetim felsefesi ile oluşturulur, standart hale getirilir. Görev ve sorumluluklar belirlenir, Roller ve beklentiler ortaya konur. Resmi görevlendirmeler yapılır, izin ve onaylar alınır, ilgililere tebliğ edilir.

“Ders Zümreleri Yürütme Kurulları” altında her ders için ayrı ayrı “Ders İmecesi Ekipleri” kurulur

Ders İmecesi Ekipleri

“Ders Zümreleri Yürütme Kurulları” nın altında okutulan her ders için ayrı ayrı bir “Ders İmecesi Ekibi” oluşturulur.  Ders İmecesi Ekipleri her üniteden bir sorumlu olmak üzere ünite sayısınca üyeden oluşur.  

Ders imecesi ünite sorumluları süreç başlamadan önce 5 gün 30 saatlik, projenin felsefesi, yapısı, işleyişi ve uygulamaları ile ilgili bir yüzyüze eğitime tabii tutulur. Eğitimler süreç içerisinde e-öğrenme modülleriyle desteklenir. Ders İmecesi Ekibi sorumlusu aynı zamanda “Zümre Yürütme Kurulu” üyesidir. Tarih-9 Ders İmecesi içerisinde toplam 6 Ünite Odaklı Ders İmecesi Ekibi, 23 Kazanım Ekibi bulunur

Ünite Odaklı Ders İmecesi Ekipleri

Ders İmecesi Ekiplerine bağlı olarak ünite bütünlüğünü sağlamak amacıyla ünite odaklı olarak çalışır. Ünite sorumlusunun yanı sıra,  ünitede yer alan kazanım sayısı kadar üyeden oluşur. Ünite sorumlusu hariç her üye bir kazanımdan sorumlu olur. Kazanım sorumluları ağırlıklı olarak mesleğe yeni başlayan, kuramsal bilgileri taze, planlama ve teknolojik becerileri yüksek istekli branş öğretmenleri arasından seçilir. 

Ünite Odaklı Ders İmecesi Ekipleri içerisinde yer alan kazanım sorumluları eğitim öğretim yılı başında Eylül ayında mesleki eğitim çalışmaları kapsamında üniteler içinde yer alan her kazanım için ayrı ayrı Kazanım Ekiplerini kurar. Kazanım Ekipleri biri kazanım sorumlusu olmak üzere üç ila beş kişiden oluşur. Bu ekipler ilgili kazanım için ders imecesi çalışması yapar. İlde görev yapan bütün branş öğretmenlerinin “Kazanım Odaklı Ders İmecesi” çalışmalarında bulunması esastır. Her eğitim öğretim yılı başında Eylül mesleki eğitim çalışmaları kapsamında toplanan Kazanım Ekipleri belirtilen sürede, ders imecesi çalışmalarını yürütür. Çalışmalar sonrası ortaya çıkan kazanım odaklı ders planları, içerikleri, etkinlikleri, materyalleri ve ölçme-değerlendirme araçları ders modüllerinde yayınlanır.  Eğitim- öğretim sürecinde yıllık planlarda belirtilen zamanda planlar derse giren bütün öğretmenler tarafından uygulanır. Ders yılı sonunda Haziran ayı içerisinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları kapsamında ders planları ve ders öğretim etkinlikleri aynı ekipler tarafından toplanan veriler ve dönütler ışığında değerlendirilir ve gelecek yıl uygulanmak üzere kazanım bazlı ders planları yeniden yapılır. 

“Ünite Odaklı Ders İmecesi Ekibi”  “Kazanım Ekipleri”nin çalışmalarını ünite bütünlüğü içinde “Ders İmecesi” süreçlerini planlar, uygular ve değerlendirir. Her ünite ile ilgili raporlarını kendi “Ders İmecesi Ekibine” sunar, Ders İmecesi Ekibi de  gelen dönütleri ders yılı sonunda, ders bütünlüğü içinde değerlendirmeler yapar ve raporlarını “Tarih Zümresi Yürütme Kurulu”na sunar.

Başa dön tuşu